MkDir Statement

Creates a new directory on a data medium.

Syntax:

Dim sText As String

Paremetre:

Text: Reťazec určujúci názov a cestu priečinka, ktorý chcete odstrániť. Tiež je možné použiť notáciu URL .

If the path is not determined, the directory is created in the current directory.

Error codes:

5 Neplatné volanie procedúry

76 Adresár nenájdený

Príklad:

Sub ExampleFileIO

' Example for functions of the file organization

Const sFile1 As String = "file://c|/autoexec.bat"

Const sDir1 As String = "file://c|/Temp"

Const sSubDir1 As String ="Test"

Const sFile2 As String = "Copied.tmp"

Const sFile3 As String = "Renamed.tmp"

Dim sFile As String

  sFile = sDir1 + "/" + sSubDir1

  ChDir( sDir1 )

  If Dir(sSubDir1,16)="" Then ' Does the directory exist?

    MkDir sSubDir1

    MsgBox sFile,0,"Create directory"

  End If

  sFile = sFile + "/" + sFile2

  FileCopy sFile1 , sFile

  MsgBox fSysURL(CurDir()),0,"Current directory"

  MsgBox sFile & Chr(13) & FileDateTime( sFile ),0,"Creation time"

  MsgBox sFile & Chr(13)& FileLen( sFile ),0,"File length"

  MsgBox sFile & Chr(13)& GetAttr( sFile ),0,"File attributes"

  Name sFile As sDir1 + "/" + sSubDir1 + "/" + sFile3

  ' Rename in the same directory

  sFile = sDir1 + "/" + sSubDir1 + "/" + sFile3

  SetAttr( sFile, 0 ) 'Delete all attributes

  MsgBox sFile & Chr(13) & GetAttr( sFile ),0,"New file attributes"

  Kill sFile

  RmDir sDir1 + "/" + sSubDir1

End Sub

 

' Converts a system path in URL

Function fSysURL( fSysFp As String ) As String

Dim iPos As String

  iPos = 1

  iPos = Instr(iPos,fSysFp, getPathSeparator())

  Do While iPos > 0

    Mid( fSysFp, iPos , 1,"/")

    iPos = Instr(iPos+1,fSysFp, getPathSeparator())

  Loop

  ' the colon with DOS

  iPos = Instr(1,fSysFp,":")

  If iPos > 0 Then Mid( fSysFp, iPos , 1,"|")

  fSysURL = "file://" & fSysFp

End Function