Funkcie na vstup/výstup do súborov

Get Statement

Načíta do premennej záznam z relatívneho súboru alebo sekvenciu bajtov z binárneho súboru.

Input# Statement

Načíta dáta z otvoreného sekvenčného súboru.

Line Input # Statement

Načíta reťazce zo sekvenčného súboru do premennej.

Put Statement

Zapíše záznam do relatívneho súboru alebo sekvencie do bajtov binárneho súboru.

Write Statement

Zapíše dáta do sekvenčného súboru.

Loc Function

Returns the current position in an open file.

Seek Function

Vráti pozíciu pre budúci zápis alebo čítanie v súbore, ktorý bol otvorený príkazom Open.

Eof Function

Determines if the file pointer has reached the end of a file.

Lof Function

Returns the size of an open file in bytes.