Príklady programov pre ovládacie prvky v Editore dialógov

Nasledujúci príklad je pre nové dialógové okno pomenované "Dialog1". Použitím nástrojov z Panelu nástrojov v editore dialógových okien vytvorte dialógové okno a pridajte nasledujúce ovládacie prvky: Zaškrtávacie políčko nazvané "CheckBox1", Popisné pole nazvané "Label1",Tlačidlo nazvané "CommandButton1", a Posuvný zoznam nazvaný "ListBox1".

Warning Icon

Uistite sa že použijete rovnaké veľké a malé písmená pri priraďovaní ovládacieho prvku k premennej objektu.


Globálna funkcia pre načítavanie dialógov

Function LoadDialog(Libname as String, DialogName as String, Optional oLibContainer)

Dim oLib as Object

Dim oLibDialog as Object

Dim oRuntimeDialog as Object

  If IsMissing(oLibContainer) Then

    oLibContainer = DialogLibraries

  End If

  oLibContainer.LoadLibrary(LibName)

  oLib = oLibContainer.GetByName(Libname)

  oLibDialog = oLib.GetByName(DialogName)

  oRuntimeDialog = CreateUnoDialog(oLibDialog)

  LoadDialog() = oRuntimeDialog

End Function

Zobrazenie dialógu

REM globálna definícia premenných

Dim oDialog1 AS Object

Sub StartDialog1

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  oDialog1.Execute()

End Sub

Čítanie alebo úprava vlastností ovládacích prvkov v programe

Sub Sample1

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  REM získanie dialógu model

  oDialog1Model = oDialog1.Model

  REM zobrazenie textu Label1

  oLabel1 = oDialog1.GetControl("Label1")

  MsgBox oLabel1.Text

  REM nastavenie nového textu pre ovládací prvok Label1

  oLabel1.Text = "Nové súbory"

  REM zobrazenie vlastností modelu pre ovládací prvok CheckBox1

  oCheckBox1Model = oDialog1Model.CheckBox1

  MsgBox oCheckBox1Model.Dbg_Properties

  REM nastavenie nového stavu pre CheckBox1 pre model ovládacieho prvku

  oCheckBox1Model.State = 1

  REM zobrazenie vlastností modelu pre ovládací prvok CommandButton1

  oCMD1Model = oDialog1Model.CommandButton1

  MsgBox oCMD1Model.Dbg_Properties

  REM zobrazenie vlastností pre ovládací prvok CommandButton1

  oCMD1 = oDialog1.GetControl("CommandButton1")

  MsgBox oCMD1.Dbg_Properties

  REM spustenie dialógu

  oDialog1.Execute()

End Sub

Pridanie položky do poľa zoznamu

Sub AddEntry

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  REM pridanie novej položky do poľa zoznamu

  oDialog1Model = oDialog1.Model

  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")

  Dim iCount as integer

  iCount = oListbox.ItemCount

  oListbox.additem("Nová položka" & iCount,0)

End Sub

Odstránenie položky z poľa zoznamu

Sub RemoveEntry

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  REM odstránenie prvej položky z poľa zoznamu

  oDialog1Model = oDialog1.Model

  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")

  oListbox.removeitems(0,1)

End Sub