OLE-Uduunnichi Gaxa

OLE-Uduunnichi gaxi daannohu uduunnu dooramannonna, lowo geeshsha hasiisanno assishsha uduunne suudisatenna ofoshiishate yannaraati.

Set Paragraph Style

Assigns a style to the current paragraph, selected paragraphs, or to a selected object.

Set Paragraph Style

Set Paragraph Style

Dino Xaaxo

Places the object on a separate line in the document. The Text in the document appears above and below the object, but not on the sides of the object. Qolteno tenne qineesso Xaaxo giggishshi qooli aana doora dandaatto.

Bido

Xaaxo Hunanniha

Xaaxo

Wraps text on all four sides of the border frame of the object. Tini bido sumuu yitannohu Qooli Xaaxo doorsha Xoaax giggishshi qool aanaati.

Bido

Xaaxo Fannanniha

Xaaxo Gidoo

Places the object in front of the text. qolteno mittu gari heleelle Xaaxo giggishshi qooli giddonni gudate dandaatto.

Bido

Xaaxote Xulli Giddoo

Gura

Aligns the left edges of the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the left edge of the object is aligned to the left page margin.

Bido

Gura

Lekkaalo

Horizontally centers the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the center of the object is aligned to the horizontal center of the page.

Bido

Mereersi

Qiniitira diri

Aligns the right edges of the selected objects. If only one object is selected in Impress or Draw, the right edge of the object is aligned to the right page margin.

Bido

Qiniite

Sammote diri

Vertically aligns the top edges of the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the top edge of the object is aligned to the upper page margin.

Bido

Sammo

Align Vertical Center

Vertically centers the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the center of the object is aligned to the vertical center of the page.

Bido

Mereersi

Sammote diri

Dooramino uduunnichi umaali qacce hossicha diri. mittu uduunichi callu dooramiro misilete woy dinqeefachishate giddo, uduunnichoho umaali qacce aliidi qacce qooxora diri.

Bido

Hunda

Faro

Farote uduunni gaxa fanate faruwate bido kisi, hakkiicho shittete faro woy uduunnicho soorrate dandattowa kisi.

Bido

Faruwa

Xuruuru Akata

Xuruuru akati uduunnichi gaxa fanate tenne bido qiphisi, hakkiino qaccete xuruuri akata soorrate dandaatto dargaati.

Bido

Xuruuru Akata

Farote kuula

Xuruuru kuula bido kisi(faranniha) farote kuuli uduunni gaxa fanate, uduunniha farote kuula soorrate kaa'lannoheho.

Icon

Xuruuru kuula(faronniho)

Uduunnichu Akatta

doorootto uduunni akata soorra woy woyyeessa dandaattowa hasaawa fani, lawishshu gede, bikkasinna su'masi

Bido

Uduunnu Akatta

Albira abbi

Dooramino uduunnicho umaalo suunote aantewa millisi, hakko daafira wolu uduunnichi albaanni ikkanno.

Bido

Albira abi

Badhilicho soyi

Dooramino uduunnicho lekkaali suunote aantewa millisi, hakko daafira wolu uduunnichi badheenni ikkanno.

Bido

Badhera soyi

Dagacho soorri

D'oh! You found a bug (text/shared/02/03200000.xhp#verankerungtext not found).

Bido

Dagacho soori