Deerri Gaxa

Deerri Gaxu xaa bortaje mashalaqqere amadino hattono addi addi ilkuwa addinni ikkino assishsha aanno.

Qoolu Kiiro

Xaati qoolu kiirotetenne deerru gaxi bare giddo leellitino. Bortajete giddo doyissa dandaattoha lameege-kisatenni Doyisaancho fananno. Qiniiteenni-kisa bortajete giddo baala maxaafimalaatta leellishshanno. Borrote wirrisa maxaafimalaatichote darga worate maxaafimalaaticho kisi.

XaaQooli Akati

Xaa Qooli Akata reqeccishanno. Akata mucceessate marri higge kisi, qiniiti-kisa wole akata doorateeti.

Afoo

Doorantino borrora afoo leellishanno.
Doorantino borrora woy xaa borgufora wole afoo doorte dandaattowa mayino fanate qiphisi.
Borro/qaalla garunni borreesama buuxishshinninna haawiiccisha fushshate Mittoreno yaannoha doori.
Gadete/rosamino afiira marriqineessaancho konne gadete afoo borgufote woy kifilete marro loosiisate doori.
Rooru doorshinni hasaawa fanate Roore doori.

Surkote Gara

Displays the current insert mode. You can toggle between INSRT = insert and OVER = overwrite.

Doorate Gara

Konne darga babbaxxitinno dooruwi gari mereero soorrishsha assa dandaato.

Bortajete Soorro

Miteekkite bortajete soorro suuuqantukkinni keeshshituha ikkiro, hatte bare deerri gaxi aana "*" malaati leellanno.

Dijitaale Malaate

See also Dijitaale Malaate.

Xaaddino Leella

Baqqado bortajere xaa taje leellishanno.

Kee'misa & Illachi Ofollo

Borreessaanchu Deerri Gaxi aana sasu qorqoraasine borrokki bortajera kee'misanna illachu ofollo fajjitanno.

Illachi ofollo gurayidi widinni qiniiti widira leellishanno: Mittu caccafote moodde. Illachu moodde qoolu ledo midaado midaadoho. Maxaafu moodde lamu qoola fanamino maxaafi gede asse.

Kee'misate isilaadere roore qoola leellishshanno gede assate gura qolte goshooshi, qoolu geeshsha asse kee'misatenna qoolunniha shiimiidi darga leellishate qiniitira goshooshshi.

Kee'ma

Xaa qooli kee'mishshi reqeccishshaano badanno.