Uduunni-gaxa

Tini kifile LibreOffice borreessaanchi giddo uduunni-gaxita xaphooma orte gudise leellishshannota uyitanno. Tini lao LibreOfficete udiinugaxi qinoo gade xawisano.

Mereggisa Gaxa

Mereggisu gaxi baalunku LibreOffice loosansiiso giddo heeranno.

Suudisate Gaxa

Suudisate gaxi addi addita borro suudisate assishsha amadino.

Misilsate Gaxa

Misilsate gaxi marro marro hinge horoonsi'nanni muccishate uduunne amadino. Ledote hajajo amadino uduunni-gaxa fanate bidotenni aanchite worbicho qiphisi.

Xiyyo Gaxa

Misilete Gaxi dooratino bitimaappe giraafishshi suudisatenna ofoshshiishate assishsha amadino.

Xiyyo Gaxa

Xiyyo doorranni woyite, Xiyyote Gaxi xiyyote suudisatenna ofoshiishate lowo geeshsha kaa'lanno assishsha aannohe.

OLE-Uduunnichi Gaxa

OLE-Uduunnichi gaxi daannohu uduunnu dooramannonna, lowo geeshsha hasiisanno assishsha uduunne suudisatenna ofoshiishate yannaraati.

Shae Gaxa

Shaete Gaxi shaetenni loosate hasiisannohe yannara ikkanno assishsha amadino. Daannohuno wirsa shete giddora qolte milli assatto woyiteeti.

Uduunnichu Akatta Gaxa Misilsa

Uduunnichu Akatta Misilsate gaxa Borreessaanchinna Kaalki giddo la"ate dandaatto. Illachi - Uduunni-gaxa - Uduunnichu Akatta Misilsate mayino doori. Misilsate uduunni dooramanno woyite qorqoraasine dandiitannore ikkitanno. Mite addi addi bido gadetenni la"atto, xaa bortaje borrote bortaje woy isipriidishitte ikkito hooggo yaate.

Bixxilluwanna Kiiro somate Gaxa

Bixxilluwanna Kiiro somate gaxi kiiro uyinoonni borgufota, qoleno borgufootu aante soorranna babbaxxitino borgufo deerra tirate soorrate gano assishshoota amadino.

Borro Uduunnichu Gaxa

Borro suudisate hajajo uduunnicho misilsate giddo einoha amadino. Borrote Uduunnichi gaxi daannohu misilsate uduunnichi giddo lameegge qiphisatto woyiteeti.

Deerri Gaxa

Deerri Gaxu xaa bortaje mashalaqqere amadino hattono addi addi ilkuwa addinni ikkino assishsha aanno.

Print Preview

The Print Preview Bar appears when you view the current document in the print preview mode.

Shae Daatu Gaxa

Shae Daatu gaxa daati illacha qorqorate horoonsiri.

Xuruuraasine

Xuruuraasine qoolu waati kiiro, nna giggishshu ofollo, hulfo, qaccenna caccafoota leellishshanno. Ajo horoonsidhe kuri baala xuruuraasinete aana soorrate dandaatto.

Afirimalu Gaxa

Afirimalu Gaxi shallaggisha borrte borgufo giddo kalaqattonna surkatto gede assannohe. Afirimalu Gaxa baqqi assate, F2 xiiwi.

Surki

Uduunni gaxu xiyyubbate surkammera babbaxino assiishshubba, giraafichuwa, shaubba, nna wole uduunne amadino.

Classification Bar

The Classification bar contains tools to help secure document handling.

The Classification toolbar contains listboxes to help in selecting the security of the document, according to the BAF category policy and BAILS levels. LibreOffice will add custom fields in the document properties (File - Properties, Custom Properties tab) to store the classification policy as document metadata.

Go to menu View - Toolbars and select Classification

Mail Merge Toolbar

The Mail Merge Toolbar contains commands for the final steps of the mail merge process.