Qixxaabuwwanna Akatta

Qixxaawo addi suudishshi akatto giraafisha, shaenna uduunnuwwanna wole mashalaqqe amaddino bortajeeti Qixxaawo wole bortaje qineessate horoonsi’nanni kaimaati. Lawishsho borgufanna fikiimu akaatta,Bortajete giddo xawisa dandaatto bortaje qixxaawote gede suuqqe ka’e qixxaawo haaroo bortaje mittu akatinni kalaqate horoonsi’ri.

Baala haaro $ (officename) borro bortajete gade qixxaawo aana xintantinote.

LibreOffice has a number of predefined templates that you can use to create different types or text documents, such as business letters.

Akkatta wole Bortaje woy Aixaawaoni horoonsir

Xaa qooli aana irki'ratenni qoolu akata

Wonshate suwishi garri giddo akatta loosaansi

Fiwwate Giddonni Haaroo Akkatta Kalaqa

Gadete Qixxaawo soorrishsha