Gadete Qixxaawo soorrishsha

Haaroo borro bortajubbara gadete qixxaawo gadete suudishshi mashalaqqe amaddanno. Hasi ‘rittorso haaroo qixxaawo kalaqa dandaattonna,Gadete qixxaawo gede horoonsira dandaatto.

Gadete Qixxaawo kalaqate

  1. Bortaje amadonna hasi'ratto suudishshu akatta klaqi.

  2. Choose File - Templates - Save As Template.

  3. Haaroo Qixxaawo saaxine giddo, haaroo qixxaawo su'ma borreessi.

  4. In the dialog that appears, double-click the "My Templates" folder, and then click Save. You will then be prompted for a name; write it and click OK.

  5. Choose File - New - Templates.

  6. Double-click the "My Templates" folder.

  7. Click on the template that you created, and click Set as Default.

  8. Close the dialog.

Bortajete qixxaawo kalaqa

Qixxaabuwwanna Akatta

Gadete Qixxaawubba Soorramme