Bortajete qixxaawo kalaqa

Haaro borro bortajubba kalaqishshira xintu gede horoonsirate qixxaawo kalaqa dandaatto.

  1. Bortaje kalaqqe ka'e hasi'ratto amadonna suudishsha.

  2. Choose File - Templates - Save As Template.

  3. Haaroo Qixxaawo giddo xaaxine haaroo qixxaawora su'ma borreessi.

  4. Haaroo gaamora qixxaawote Gaamo doori dirto.

  5. EeeQiphi Assi.

To create a document based on the template, choose File - New - Templates, select the template, and then click Open.