Leda woy huna haawiittamme woy caccafo shaete kiiboorde horoonsi'ratenni

Haawiittamme woy caccafo leda woy huna dandaatto shaete giddo hattono faca woy maka dandaatto shaete seele kiiboorde horoonsi'ratenni.

Kiiboordetenni dirammenna caccafo woyyeessa

Borrote she Giddo Caccafonna Diro Geeshsha Soorra

Seella makanna faca