Kifila eessa

Haaroo kifilla eessa dandaatto woyi xaaduwwa kifillate wole bortaj uwwa giddo xaa bortajera. Kifilla xadooshshu gede eessittoro, xaadooshshu amado soorrantanno qara bortaje woyyeessattowoyite.

Haaro kifile eessate

 1. Bortajekki giddo kisi haarookifile eessa hasi'rattwa, woy fiyi borro soorra hasi'rattoha kifilete widira.

  Borro borgufote giddo levannoha filittoro, borro umileesaansunni haaroo borgufo widira soorrantanno.

 2. Choose Insert - Section.

 3. Haaroo kifile giddo xaaine, borreessi su'ma kifilete.

 4. Kifillate doorsha qineessite , hakkiinni Essi kisi.

Kifile xaadishshu gede eessate

Kifile xaadishshu gede eessakkira albaanni, qara bortaje giddo umo kifile.

kalaqa noohe xaaddino kifilla amadino bortaje fanatto woyite,LibreOffice kifillate amado yanneessate feeffachishannohe. Xaadishsha angate loosatenni yanneessate, Uduunnuwwa - Yanneessi - Xaadooshshuwwadoori.

HML bortajubbagiddo xaaddino kifillano eessa dandaatto weebete sorowaanchi giddo qoola la"atto woyite, kifillate. Amado HTM bortaje amado kifile jeefote suuqantinote ledo xaaddanno.

 1. Bortajekki giddo xaddino kifile eessa hasi'rattowa kisi

 2. Choose Insert - Section.

 3. Haaroo kifile giddo xaaine, borreessi su'ma kifilete.

 4. xaadishu giddo arqara, fili xaadishsha buuxi saaxine.

 5. Click the Browse button next to the File name box.

 6. Bortaje lellishi xaadisate hasi'ratto kifile amadinoha, hakkiinni Eessi kisi.

 7. Kifilete saaxine giddo, doori kifile eessa hasi'rattota.

 8. Click Insert.

Kifilla horoonsi'ra

Kifilla Muccassa