Birooshshere attama

Borreessaanchu bortaje birooshsherete gede attamo dandaatto. Hakkno, borreessanchu mttu mittunku qooli ragi aana lame qoola attamanno, Hakkoyi daafira woraqata eratto woyite bortaje maxaafu gede nabbawa dandaatto.

Biroosherete gede attama hasi'ratto bortaje kalaqatto woyite, fuullate xawishsha qoollate horoonsi'ri. Bortaje attamatto woyite borreessaancho birooshsherete suudishsha loosanno.

Brooshere attamate

  1. Fayile - Attami doori.

  2. Attami hasaawi giddo, akatubba kisi.

  3. Attamaanchikkira akatu hasaawi giddo, ululate ofollira woraqatu ofolla wori.

Tugote Bido

Atamaanchikki batisamo batisironna, hakkuno biroosherubba duuchanka woyite woraqatu ofollo garinni attamamannohura ikkiro "batisamo-harancho qacce". Attamaanchikki taashsho hasaawi giddo horoonsi'ra dandaatto.


  1. Attame hasaawi widira qoli hakkiinni qoola ofooshshiishi gigishshi qoola kisi.

  2. Birooshere doori.

  3. Mittu woraqati aana lamenka qoola attamanno attamaanchira, “Baala qoolla" yaannoha bade wori.

  1. EeeQiphi Assi.

Bortajekki haawiittote qooli aana uurrishunni attamittoro, broocherete giddo lame gurchu midaadda mimmitunni aante attamantanno. Lamu midaaddanni attamate dandaanno attamaanchi heerihero, gedenoonni qoolla galchittokkinni bortajekkiwiinni giddo broonchere kalaqa dandaatto. Mitto midaado calla attamate wolqa noosi attamaanchi heerihero, tenne heleelle umo albiidi qoolla attamatenni "Albiidi midaadda / qiniiti qoolla /xea qoolla" dooro malaatisi, aanchite attamaanchikki giddo woraqatu badiro wirro surki nna "Badhe Qoolla / gura qoolla / wo'ma qoolla" dooro malaatisantino.

Qaagishshu Bido

If LibreOffice prints the pages in the wrong order, open the Options tab page, select Print in reverse page order, and then print the document again.