Qoollate akatta kalaqanna loosu aana hosiisa

LibreOffice qoolu akatta qoolu ofolla baxxinoha assate kaa'lanno, qoolu ofolla, badhishsha, gaxuwwa, umaalluwwa, lekkaalluwwanna borrote caccafono ledanno. Bortajete giddo mittu qooli ofolla soorrate, qoolaho gadete qoola akata kalaqa woy loosu.

CQoolu ofollo soorra

Qoolu Badhillitte soorra

Haaruu Qoolu Akatira Fiche Aate

 1. Choose View - Styles.

 2. Qoolu akatibido qiphi assi.

 3. Qoollu akatta dirto giddo, borro qiniite-qiphi asste, hakkinni Haaroodoori.

 4. Qinishshu gaxira, type a name in the Su'mu saaxine, giddo su'ma tyippe assi.

 5. Aane noorini mito assi:

 1. Qoolu akatira ofollate doorsha taashshate giggishsha horoonsidhe, hakkiinni EE qiphi assi.

Qoolu akata loosaansate

 1. Qoolu akata loosaansate hasi'ratto qooli giddo qiphi assi.

 2. Choose View - Styles, and then click the Page Style icon.

 3. Dirtote giddo su'ma lameegge qiphi assi

Haaruu Qoolira Qoolu akata Loosaansate

 1. Bortajete giddo Haaruu qooli hanafara hasi'rattowa qiphi assi.

 2. Angate Qoli-Eessidoori.

 3. Qoola hiiqa fili.

 4. Akatu saatine giddb, qoolu akata loosu aana hosiisa hasratoha angaettenni hiiqite aanchite doori.

 5. EeeQiphi Assi.

Qoolu kiiruwa

Umisuwwatenna lekkaallisawwate daafira

Xaa qooli aana irki'ratenni qoolu akata

Fooliishshote su'manna kiiro umaallote woy lekkaallote giddo eessa fooliishshote

Suudisa umaaluwwa woyi lekkaalluwwa

Gadete Qixxaawo soorrishsha