Qoolu Kiiro

Xaati qoolu kiirotetenne deerru gaxi bare giddo leellitino. Bortajete giddo doyissa dandaattoha lameege-kisatenni Doyisaancho fananno. Qiniiteenni-kisa bortajete giddo baala maxaafimalaatta leellishshanno. Borrote wirrisa maxaafimalaatichote darga worate maxaafimalaaticho kisi.

Leellino qooli (x) nna qoollate xaphooma kiiro (y) qoola x/y giddo leelitino Mawusetenni bortajete giddoonni goshooshatto yannara, qoolu kiiro mawusete ilka aguratto yannara leellitanno. Qiniitiha goshshooshate gaxa horoonsidhe goshooshatto yannara qoolu kiiro Kaa'lote qacce garinni leellitanno. Deerru gaxihu qoolu kiiro suudishshi nna goshooshigaxu mimmito labbanno.

Doyisaancho leellisha fana woy cufa Qoolu Kiiro bare lameegge-kisatenni qola dandaatto.

Baxxino qoola harate, Doyisaanchu giddo Qoolu qari bido gido qoolu kiiro ei nna aanchite Ei xiiwi press Enter.

Qaagishshu Bido

Muraasu qulfubba xiiwatenni Shift++F5, eino qoolu kiirora xaadisi. Ei xiiwatto woyite, wirrisu dooramino qooliwa haranno.