Kiramantinokki Eo Surki

Kiro nookkiha borgufo surkanno. Noo kiiro digodda"antanno.

Bido

Kiiro noyikki Eo Surki