Xaadisi

Doorantino xiyyo aantanno xiyyora xaadisanno. Borro umi-loosaanchinni mitte xiyyonni wolete du'nantanno.

Bido

Xiyyubba xaadisi

Essa, Muccassanna, Borrote xiyyubba xaadisa borrote xiyyo