Lekkaalli qaagishsha

Lekkaalli qaagishshiranna jeefote qaagishshira suudisamme badi.

Tene hajajo injeesate...

Uduunne - Lekkaalli Qaagishsha/Umiidi Qaagishsha - Lekkaalli Qaagishsha giggishsha doori


Qaagishshu Bido

Lekkaalli qaagishshiranna jeefote qaagishshira ledote doorsha qineessate, Suudisa - Qooladoori, hakkiinni aanchite Lekkaalli qaagishshi giggishsha qiphisi.


UmisinniKiirosoma

Kiiro soma

Lekkaalli qaagishshira woy jeefote qaagishshira horoonsira hasiratto kiiro somate akata doori.

Doorsha

Xawishsha

A, B, C

JAJJABBAANNA

a, b, c

SHIIMMAADA

I, II, III

Roomaanete Kiiro suude (jajjabbanna)

i, ii, iii

Roomaanete Kiiro suude (shimmaadda)

1, 2, 3

Arawete kiiro suude

A,... AA,... AAA,...

Jajjabbaann fidallantetenni kiiro soma. Umiti 26 fidalla gooffuro, gattinota "AA" garinni galagalle kiiro somate.

a,... aa,... aaa,...

Shiimmaaddanna fidallantetenni kiiro soma. Umiti 26 fidalla gooffuro, gattinota "aa" garinni galagalle kiiro somate.


Kiira

Lekaalli qaagishshira kiiro somate doorsha doori.

Doorsha

Tiro

Mittu mittunku qoolira

Lekkaalli qaagishshi kiiro mittu mittunku qooli aana sammora/umoho somi. Kuni doorshi afamara dandaannohu Qoolaho hundiidbuuxishshu saaxine ofollo darga doorantuha ikkirooti.

Mitte mittente fooliishshora

Lekkaalli qaagishshi kiiro mitte miittente fooliishsho hanafora galagalte somi.

Mitte mittente bortajera

Bortajete giddo lekkaalli qaagishshira aantaancho kiiro uyi.


... hanafi

Bortajete giddo umi lekaalli qaagishshira kiiro eessi. Kuni doorshi afamara dandaannohu Kiira yitanno saaxine giddo "Mitte mittente bortaje" yaannoha dooroottoha ikkiro callaati.

Balaxe

Harancho qaagishshu borro giddo lekkaalli qaagishshu kiirora albaanni qolte leellishate hasiroottota borro eessi. Lawishshu gedera, "To " leellishate "To 1" borreessi.

Gedenoonni

Harancho qaagishshu borro giddo lekkaalli qaagishshu kiirora gedenoonni qolte leellishate hasiroottota borro eessi. Lawishshu gedera, ")" leellishate "1)" borreessi.

Tugote Bido

Footnote numbers are left aligned by default in the footnote area. For right aligned footnote numbers first edit the paragraph style Footnote. Press F11 to open Styles dialog and select Footnote from the list of paragraph styles. Open the local menu with right click and choose Modify. Go to the Indents & Spacing tab page and set indent to 0 before and after the paragraph, including the first line. On Tabs tab page create a tab of right type at 12pt and a tab of left type at 14pt. Then in Footnotes/Endnotes Settings dialog enter \t into the Before and After edit boxes.


Ofollo

Qoolu goofimarchira/hundaanni

Lekaalli qaagishsha qoolaho hundaho/ goofimarchoho leellishi

Bortajete gumulora/goofimarchoho

Lekaalli qaagishsha bortajete gumulora jeefote qaagishshi gede assite leellishi.

Akatta

Bortajekki giddo lekaalli qaagishshi leellanno gari mittu gariha ikkasi buuxirate, lekkaalli qaagishshira borgufote akata gaami.

Borgufo

Lekkaalli qaagishshi harancho borrora borgufote akata doori.

Qoola

Lekkaalli qaagishshira horoonsirate hasiratto qooli akata doori.

Qaagishshu Bido

Kuni doorshi afamara dandaannohu Bortajete Jeefo buuxishshi saaxine Ofollo dargi giddo doorriha ikkirooti.


Fikiima Akatta

Lekkaalli qaagishshi dagachiranna borrora akatta gaama dandaatto. Balaxi tiro lekkaalli qaagishshi akatita horoonsira dandaatto, woy addi addi akata horoonsiri.

Harancho borro darga

Bortajekki giddo borrote dargi aana lekkaalli qaagishshi dagachira ho'roonsirate hasirootto fikiimi akata doori.

Lekkaalli qaagishshi darga

Lekkaalli qaagishshi dargira lekkaalli qaagishshi kiirora ho'roonsirate hasiroottota fikiimi akata doori.

Sufamaancho qaagishsha

Lekkaalli qaagishshi Jeefo

Aananno qoolwa lekkaalli qaagishshi sufame sa"anno yannara leellishate hasiratto harancho borro eessi, lawishshu gedera, "Qoolaho sufame sa"anno ". $[ofiisesu'ma] Borreessaancho bayichonko sui qoolita kiiro surkitanno.

Aananno qooli hanafo

Qoolaho lekkaalli qaagishshi sufamannowa leellishate hasirootto borro eessi, lawishshu gedera, lawishshu gedera, "Qooluwiinni sufame sa"anno ". $[ofiisesu'ma] Borreessaancho bayichonko sui qoolita kiiro surkitanno.