UikkinniTaashshi

Bayichonko fayile Uduuunni - UmikkinniTaashshi Doorshihundaanni qineessootto garinni suudisi.

Tene hajajo injeesate...

Choose Tools - AutoCorrect


Attammanni Hee'ne

Bortaje attantanni heedhenni bayichonko suudisi. Suudisammete doorshakki qineessate, Uduunnicho - AutoCorrect Doorshadoorite, aantete doorshu giggishsha qiphisi.

Loosiisa

Hakkawoyitenni fayile uduunnichu - UmikkinniTaashshi Doorshihunda qineessootto doorshi garinni suudisi.

Soorro Loosiisatenna Muccisate

Fayile Uduunnu - Umikkinni taashshit Doorshihundaanni qineessootto doorshi garinni baychonko suudisi. Hasaawu giddo, Soorro adhanna giwakki badate xa'minoonnihe.

UmikkinniTaashshi Doorsha

UmikkinniTaashshi hasaawa fani.

Umikkinni Suudeessi Shaette hasaawa fanate, shaete bisicco giddo qiphisi, aanchiteno Shae - Umikkinni Suudeessidoori.