Doorsha

Specifies properties for the selected object, graphic or frame.

Tene hajajo injeesate...

Choose Format - Image - Options tab

Choose Format - Frame and Object - Properties - Options tab

Choose View - Styles - open context menu Modify/New - Options tab

Choose Insert - Frame - Frame - Options tab


Su'ma

Dooramino daniha su'ma badi, aanchite xaadisaanchu ledo fiixoonsi.

Su'ma

Dooramino danira su'ma eessi.

Tugote Bido

Uduunne gaami, graaficho woy tiro afirno su'ma xiyyo assi, hakkawoyite rahotenni seeda bortajera gedensoonni leellisha dandaatto.


Doorote borro (womaancho xiyyo, giraafichonna, uduunnichu calla)

Dooramino dani leella hooganno yannara weebete sorowaanchi giddo leellishate borro eessi. Qoleno muso afirino manna kaa'late doorshu borro horoonsi'nanni.

Sai xaadisaancho

Dana leellishi(uduunne, giraaficho, woy xiyyo) hakku leellishato danino xa woy muli yanna xxadisamino aantenni balaxe daanno. Sai xaadisaancho ledate, sel woy soorrate,dirtote giddonni su'ma doori. Xiyyo xaadisittoha ikkiro, xaa xiyyonna gawalote xiyyo fano ikka noose.

Aanino xaadishshi

Dana leellishi(uduunne, giraaficho, woy xiyyo) hakku leellishato danino xa woy muli yanna xxadisamino aantenni gede'ne daanno. Sai xaadisaancho ledate, sel woy soorrate,dirtote giddonni su'ma doori. Xiyyo xaadisittoha ikkiro, xaa xiyyonna gawalote xiyyo fano ikka noose.

Gargari

Dooramino danira gargaraasinchu doorsha badi.

Amado gargari

Dooramino dani amado soorro hooli

Dooramino dani amado xaa geeshsha hinkiila dandaatto.

Ofollo gargari

Xaa bortaje giddo dooramino danai ofollo waawansi.

Bikka gargar

Dooramino daniha bikka waawansi.

Akatta

Dooramino danira attamatenna borrote doorsha badi.

Nabbawate-calla bortaje giddo muccisamate dandoo (xiyyo calla)

Nabbawate–calla yitanno bortajete giddo xiyyote amado muccisate dandaamannohe (borreessa-difajjinoonni).

Attami

Bortaje attamatto woyite dooramino dana ledde eessi.

Borrote lolanke

Xiyyote giddo doorantino borrote lolanke raga badi. Qoolaho rosantino borrote lolanke qinaawo horoonsirate, dirtote giddonni amaatto uduunnichi qineesso horoonsiri yaannoh doori.

Content vertical alignment

Specifies the vertical alignment of the frame's content. Mainly it means text content, but it also affects tables and other objects anchored to the text area (anchored as character, to character or to paragraph), for example frames, graphics or drawings.

Borrote raga.