Bido

Uduunnichu Shae mashalaqishaanchu dani gede assite dooratto yannara konni woroonni noo doorshi as the daannohe.

Tene hajajo injeesate...

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Table of Objects is the selected type)


Dananna Umo

Mashalaqqisaanchu dananna umo badi.

Dana

Surkate hasirootto mashalaqqisaanchi dana doori.Konni giggishshi aana afamanno doorshi muramannohu doorootto mashalaqqisaanchi dani garinniiti. Worbichu mashalaqqisaanchu giddo heerannohu Surki - Mashalaqqisaanchonna shae - Mashalaqqishaanonna shaedoorittor ikkann, hakkuyiira ati mashalaqqishaancho muccisa dandaatto.

Umo

Doorantino mashalaqqishaanchira umo eesse.

Angate soorrinannihura gargarre

Mashalaqqishaanchu amado soorrammakki gede hooli. Mashalaqqishaancho haaroosatto yannara mashalaqqishaanchoho angate assatto soorro ba’anno. Hoolloonni dargi giddoonni qolte worbicho goshoosha hasirittoro, - %GUMUSU'MA Borreessaancho - Suudisamme Irko yaannoha doori,aanteWorbicho hoolloonni dargi giddo - Dandeessi kulaanch saaxine yaannoha doori.

Mashalaqqishaanchoho kalaqi

Bortajete mashalaqqisaancho kalaqateetirotiso woy xaa fooliishshoraatiro doori

Konni woroonni noo uduunnichinni kalaqi

Uduunnichu shae giddo eessattora hasiroottorrira uduunnichu dana doori.