Mashalaqqisaancho

The following options are available when you select Table of Contents as the index type.

Tene hajajo injeesate...

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Table of Contents is the selected type)


Dananna Umo

Mashalaqqisaanchu dananna umo badi.

Dana

Surkate hasirootto mashalaqqisaanchi dana doori.Konni giggishshi aana afamanno doorshi muramannohu doorootto mashalaqqisaanchi dani garinniiti. Worbichu mashalaqqisaanchu giddo heerannohu Surki - Mashalaqqisaanchonna shae - Mashalaqqishaanonna shaedoorittor ikkann, hakkuyiira ati mashalaqqishaancho muccisa dandaatto.

Umo

Doorantino mashalaqqishaanchira umo eesse.

Angate soorrinannihura gargarre

Mashalaqqishaanchu amado soorrammakki gede hooli. Mashalaqqishaancho haaroosatto yannara mashalaqqishaanchoho angate assatto soorro ba’anno. Hoolloonni dargi giddoonni qolte worbicho goshoosha hasirittoro, - %GUMUSU'MA Borreessaancho - Suudisamme Irko yaannoha doori,aanteWorbicho hoolloonni dargi giddo - Dandeessi kulaanch saaxine yaannoha doori.

Mashalaqqishaanchoho kalaqi

Bortajete mashalaqqisaancho kalaqateetirotiso woy xaa fooliishshoraatiro doori

Keenate deerra

mashalaqqisaanchu giddo worate umu deerri kiiro eessi.

...nni kalaqi

Konne darga mashalaqqisaanchu giddo hiittee mashalaqqe badate hasiroottorira ho'roonsiri.

Gumishsha

Suudisntino borgufo mitto alba assine xawinsoonni umi akatta (umi 1-10) mashalaqqishanchira ledantino.

Gummishshu deerra Gummishsha & Kiiro aa Suudisammete giggishshu qoola-borgufo hasaawi giddo gaama dandaatto.

Ledote Akata

Mashalaqqishaanchu eo gede assite Gaami Akatihasaawi giddo badootto borgufote akata ledi. Mashalaqqishaanchu giddo ledattora hasirootto borgufo akata doorate, Gaami Akati(...) ilka tenne saaxinera qiniiteenni qiphisi.

Gaamate Akata

Gaami Akati hasaawa fani, mashalaqqisaanchu giddo ledate borgufote akata doora dandaattowa.

Mashalaqqishaanchu malaatta

Mashalaqqishaanchu giddo Surki –Mashalaqqishaanonna Shae – Eo doorte surkootto mashalaqqishaanchi eo ledi.