Maxaafimalaaticho Surki

Maxaafimalaaticho wirsu ofolle noo bayicho surki. Hakkuyi gedenoonni aantanno yannara rahotenni malaatinsoonni woy kuulsinoonni ofollowa kubbe sa"ate dooyyishshaancho horoonsiri. HTML bortaje giddo, maxaafimalaaticho dagachoho soorrantanna qoolixaadisaanchuwiinni kubbite sa"ate dandaatto.

Tene hajajo injeesate...

Surki - Maxaafimalaaticho doori

Surki fani uduunni-gaxa, qiphisi

Icon

Maxaafimalaaticho


Mitticho addinni ikkitino maxaafimalaatichowa kubbe sa"ate, Dooyyishshaanchofanate F5 woro qolte xiiwi, Maxaafimalaatichu eonni aanchite ledishshu malaate (+) qiphisi, aanchiteno maxaafimalaaticho lamegge qiphisi.

Maxaafimalaaticho

Type the name of the bookmark that you want to create. The lower list contains all of the bookmarks in the current document. To delete a bookmark, select it in the list, and then click Delete.

Maxaafimalaatichote su'mi giddo konni woroonni noo fikiima horoonsira didandaatto: / \ @ : * ? " ; , . #

Huni

To delete a bookmark, select the bookmark from the Insert Bookmark dialog and click the Delete button. No confirmation dialog will follow.