Maaxancho Borgufo

Maaxancho borgufo leellishi woy maaxi. Kuni doorshi maaxancho borgufo leellinshanni leellishialba gawajjanno, hattono attammannita maaxancho borgufo di-ikkino.

Tene hajajo injeesate...

Illachcha - Maaxaancho Borgufo doori


Qaagishshu Bido

Konne amale dandeessate, - %GUMUSU'MA Borreessaanch - Suudisate Irkodoori, aantete Maaxancho borgufo buuxote saaxine Leeshshu dargira dooramase buuxiri.


barete hajajo "Maaxancho borgufora" gaamate ikkitoborgufo maaxate bayicho gana noosehura horoonsiri. ikito darga gana hoogguha ikkiro, borgufo leellinshanni.

Borgufo maaxate yannara, lekkaalli qaagishshinna xiyyo borgufote giddo fikiimaho dagacho ikkitinotino hatto maaxanno.