Doyyishsha

Dooyyishshu giddo tenne bido qiphisittoha ikkiro woy woriidi qacce qiniiti anga widoonni marte bortajete xullaallo giddo qiphisittoha ikkiro, bortajete giddo noo gawalo giddonni doodah dandaatto gede assannohe uduunni-gaxi daannohe. Hakka woyite ati alenna woro qollann worbichi bido borrote wirsa bortajete giddo sa’unna aante dagganno gawalora ofoshshiishate horoonsira dandaatto.

Alliidi ilka sai qooliwa woy uduunnichiwa galagalte goshooshate qiphisi.

Woriidi ilka sai qooliwa woy uduunnichiwa galagalte goshooshate qiphisi.

Gadetenni, wole ayee eono doora hoogitto geeshsha, worbichchu ilki bortajete giddo sai qooliwa woy aane daanno bortajete qooliwa kubbe sa"anno. Worbichu ilki qoolu aanaanni soroowatto ikkiro kolishshiranno wolu uduunnichiwa kubbite sa"atto ikkiro kayinni gordu kuuli dana amadanno.

Eo lowo geeshsha Dooyyishaanchu doorshi giddo noori ledo fiixoontanno. Qolteno wolootu kubbate gawalo doora dandaatto. Lawishsha ikkannorino qaagisaanote, hakkuno Qaagiissaano Qineessi yitanno bido dooyyishshaanchu giddo qineessa dandaatto. Uduunnicho konni woroonni noo doorshi giddonni dantdaattoDooyyishshu uduunni-gaxa: shae, borrote xiyyo, giraaficho, OLE uduunnicho, qoola, umishsha, qaagisaancho, misillannire, qorqorshu bare, kifile, maxaafimalaaaticho, doorsha, lekkaalli qaagishsha, qaagishsha, mashalaqqishaanchu eo, shaete afirmala, shaete kaphu afirimala.

Shaete afirimallara, bortajekki giddo leenshoonni baalu shaete afirimallawa kubbe sa"a dandaatto woy kapho ikkinohuwa calla kubbe sa"a dandaatto. Kaphu afirmalira, sorotenni kalaqaminohuwa calla kubbi. Sorote kalaqamino afirmaliwa pirograame kubbitanno (hakkuno ko'ore maqishshu soro ikkino afirmalaati).

Dooyyishshu Uduunni-gaxinni Loosa

Dooyyishshu uduunni gaxa bidosi uurrinshu goshooshami gaxisi giddo leellinshoonniwa qiphisse fani. Uduunn-gaxa dargisinni goshooshatenninna leellishialbaho qineessatenni tayisa dandaatto.

Aanasinni qolte soroowate hasirootto uduunni danira bido qiphisi. Aanchite "Sai uduunnichi" giddo mittoho woy "Aane daanno Uduunnichi" worbichi ilkira qiphisi. Kuri ilkuwa su'mi leellishannohu dooritto uduunnichi danaati. Borrote wirsi ofollannohu doorootto uduunnichi giddo baxihu aannaati.

Tugote Bido

$[Ofisesu'ma] bortajete giddo dooyyishshaho addinni assite doodhootto doorshikki garinni qineessi. Togo assate, Uduunne - Woyyeessidoori.Addi addi shae fiileeffatate mayino, kiiboordete eo woy uduunni-gaxu "Dooyyi" dargi hunda dooyyishate addi addi looso amadino. Konni garinni bortajete giddo "Aantinotewa/Sa'u Mashalaqqishaanchi Badaanchi "mashalaqqishaanch badaanchiwa kubba dandaatto.


Hasate Marro higi

Hasa marro higate bido ledo Dooyyishshu uduunni-gaxa y Hasi qolteno Riqiwi hasaawi ledo hanafoottota marro marro hige hasa dandaatto. Konne loosate, bido qiphisi. Gordu kuuli dani uurrinshu goshooshama gaxi aana xa loosu aana adhate Alba qolte hasa uurrissooti hattono Badhe qolte hasa uurrissooti. Xa worbichootu giddo mitto qiphisittoha ikkiro, hasa albaagge hasi hattonni riqiwi yaanno hasaawira albaagge lexxitanni hadhanno.