Uduunnu Gaxa

Uduunnu gaxi duucha wote horoonsi'noonni assiishsha amadino.

Kee'mille Ledi

Afirimalunnita leellinshanni bikkosi 25% anganni ledi. Xaati kee'misate gari deerru gaxi aana leellanno. Afaminohu kee'misate doorshiei garu mayinogiddoonni hige afamanno. Loosu dargi giddo ei garu mayino qolte kee'misate hajajo amaddino.

Bido

Kee'mille Ledi

Kee'mille Ajishi

Afirimalunnita leellinshanni bikkosi 25% anganni ajish. Xaati kee'misate gari deerru gaxi aana leellanno. Afaminohu kee'misate doorshiei garu mayinogiddoonni hige afamanno. Loosu dargi giddo ei garu mayino qolte kee'misate hajajo amaddino.

Bido

Kee'mille Ajishi

100 %

Displays the document at its actual size.

Bido

Kee'mille 100%

Show All

Displays the entire formula in the maximum size possible so that all elements are included. The formula is reduced or enlarged so that all formula elements can be displayed in the work area. The current zoom factor is displayed on the status bar. A selection of available zoom options is accessible through the context menu. The context menu in the work area also contains zoom commands. The zoom commands and icons are only available in Math documents, not for embedded Math objects.

Bido

Baala leellishi

Yanneessi

Tini hajajo bortajete xullaallo giddo yanneessitanno/haaroonsitanno.

Hajajote xullaallo giddo soorro bayichonko yanneessantannohu UmikkinniYanneessi Leellnshanniwi baqqi yiinoha ikkirooti.

Bido

Yanneessi

Afirimalu Wirrisa

Afirimalu Wirrisa fanate Woy Cufate Uduunni gaxu aana tenne bido horoonsiri. Hajajubbate hullo giddo ofollino wirrisi dargi afirimalu bisi afirimalu wirrisi baqqado ikkanno yannara shaalashsho qaccenni malaatisamino.

Bido

Afirimalu Wirrisa

Wole Malaatta

Malaatta hasaawa fani, afirimalu giddo surkate doora dandaatto yaate.

Bido

Symbols