LibreOffice Shallago Kaa'lowa hawalle daggini

LibreOffice Shallagonni Hiittoonni Loonsanni

LibreOffice Shallago horoonsirate hajajubba

LibreOffice Shallagote Akatta

Afirimalu Maqishshi Shaubba

Bisiccota

LibreOffice Shallago Lawishsha

LibreOffice Shallagote Mayinubba, Uduunnigaxubba, nna Qulfubba

Mayinubba

Uduunnigaxubba

Afirimalu Muraasi Qulfuwa

La"ate www.dmaths.org ledote LibreOffice Shallago bidubba nna maakiroota.

Kaa'lonnire kaa'li

Ka'lo amuraatu pirogiraame aana gadete qineessubba maqissanno. Kuullate xawishsha, mawusete loossa, woy woloota qinoote uduunni pirogiraamekkira nna amuraatikkira babbaxxa dandaanno.

LibreOffice Kaa'lote Hullo

Tips and Extended Tips

Mashalaqisaancho - kaa'lote giddo Qulfeqaalla haso

Hasi - Wo'ma-Borrote Haso

Massagamme maxaafimalaatuba

Amadubba - Qara Kaa'lote Umma

Getting Support