Isilaade Diraancho Gaxa

Isilaade Dirraanchu illachi giddo, Isilaade Diraancho gaxi horoonsira dandiinanni.

Doorsha

Xaa bortaje giddo doodhinannire doodha fajjanno.

Bido

Doorsha

Isilaade Leellishsha

Starts your slide show.

Icon

Isilade Leellishi