LibreOffice Xiiwe suude kalaqate Kaa'lowa hawalle keere dayitto

LibreOffice Xiiwe suude kalaqate Kaa'lonni hiittoo loonsanni

LibreOffice Biinifille horoonsirate hajajubba

LibreOffice Imprese Akata

Using Charts in LibreOffice

LibreOffice Beeze giddo daatubeezubba horoonsira

LibreOffice Xiiwe suude kalaqate Mayino, Uduunni-gaxa, nna Qulfe

Mayino

Uduunni-gaxa

LibreOffice Biinfillira muraasu qulfubba

Kaa'lote daafira Kaa'lo

Ka'lo amuraatu pirogiraame aana gadete qineessubba maqissanno. Kuullate xawishsha, mawusete loossa, woy woloota qinoote uduunni pirogiraamekkira nna amuraatikkira babbaxxa dandaanno.

LibreOffice Kaa'lote Hullo

Tips and Extended Tips

Mashalaqisaancho - kaa'lote giddo Qulfeqaalla haso

Hasi - Wo'ma-Borrote Haso

Massagamme maxaafimalaatuba

Amadubba - Qara Kaa'lote Umma

Getting Support