Kuulu, Suuti kuulshu, nna bonqisammete dirtubba hogowamme

Kuulu, Suuti kuulshu, nna bonqisammete ikkitubba qineessate dirtubba horoonsira dandaatto. LibreOffice bortajekki giddo hogowate nna horoonsira dandaattota batinye dirtuwa shiqishanno. Hasirittoha ikkiro, akatu fayillawiinni miilla leda woy huna, woy woyyado dirtuwa nafa kalaqa dandaatto.

Kuulu dirto hogowate:

  1. Suudishshu - Dargadoori, nna aanchite Kuullate giggishsha kisi.

  2. Kuulu Dirto Hogowi ilka kisi.

  3. Hogowate hasiratto kuulu dirto leellishi, nna aanchite Fanikisi. Kuulu dirto fayile [filename].soc suudishsha afidhino.

Kuulu dirto suuqate, Kuulu Dirto Suuqi ilka kisi, fayilete su,ma ei, nna aanchite Suuqikisi.

CMYK attamate kuullara qinaado dirtooti. Weebete giddo kuulla nna HTML dirtuwa 256 kuulla balkimma horoonsiratenni leellishuwate qinaabbino. Libreoffice.soc nna tango.soc uduunni rosantinota LibreOffice nna Tango kuulla aantensa garinni amaddino.

Suuti kuulshu dirto hogowate:

  1. Suudishshu - Dargadoori, nna aanchite Suuti kuulshu giggishsha kisi.

  2. Suuti kuulshu Dirto Hogowi ilka kisi.

  3. Hogowate hasiratto suuti kuulishu dirto leellishi, nna aanchite Fanikisi. Suuti kuulshuuulu dirto fayile [filename].sog suudishsha afidhino.

Suuti kuulishu dirto suuqate, Suuti kuulu Dirto Suuqi ilka kisi, fayilete su'ma ei, nna aanchite Suuqikisi.

Bonqisamme dirto hogowate:

  1. Suudishshu - Dargadoori, nna aanchite Bonqisamme giggishsha kisi.

  2. Bonqishshu Dirto Hogowi ilka kisi.

  3. Hogowate hasiratto bonqishshu dirto leellishi, nna aanchite Fanikisi. Bonqishu dirto fayile [filename].soh suudishsha afidhino.

Bonqishshu dirto suuqate, Bonqishshu Dirto Suuqi ilka kisi, fayilete su'ma ei, nna aanchite Suuqikisi.

Suudishshu - Darga

Hogowamme Xuruura nna Worbichu Akatta