Aanannubatenni loosa

LibreOffice Misile giddo irkote aanannuwa misilla.

Aanannote dooramme

Aananno doorate, aanannote sumi gaxa loosu foonqera lellaalli aana kisi.

Tugote Bido

Aanannote akatta muccisate, aanannote gaxa lameegge-kiis.


Aanannuwate maaxamme

 1. Aaananno doori, nna aanchite Suudishsha - Aanannodoori.

 2. Akattate dargi giddo, leelado buuxote saaxine co'isi.

 3. OKkisi.

Aanannote su'mu giggishshi giddo, su'munnihu borrote kuuli gordu kuulira soorramanno.

Tugote Bido

Shiftete qulfe worora amadootto geeshsha aanannote giggishshi aana kisatenni leelado woy leellitannokkita assa dandaatto.


Maaxantino aanannubba leellisha

 1. Maaxantino aananno doori, nna aanchite Suudishsha - Aanannodoori.

 2. Akattate dargi giddo, leelado buuxote saaxine doori.

 3. OKkisi.

Cufamme aanannuwa

 1. Aananno doori, nna aanchite Suudishsha - Aanannodoori.

 2. Akattate dargi giddo, Waawansantino buuxote saaxine doori.

 3. Okkisi.

Waawansantino aananno aana uduunnicho muccisa disandaatto.

Cufantinokki aanannuwa

 1. Waawansantino aananno doori, nna aanchite Suudishsha - Aanannodoori.

 2. Akattate dargi giddo, Waawansantino buuxote saaxine co'isi.

 3. OKkisi.

Aanannuwannire

Surkamme Aanannubba

Babbaxxitino aanannowa uduunnu haramme