Surkamme Aanannubba

Drawings in LibreOffice Misile giddo irkote aanannuwa misilla.

  1. Aanannote gaxi darga lekkaalloonni qiniiteenni-kisi.

  2. Surki - Aanannodoori.

  3. Su'mu saaxine giddo aanannote su'ma borreessi.

  4. Akattatedargi giddo, aanannote doorubba qineessi.

  5. OKkisi. Haaroo ananno umi loosaanchinni baqqado aananno ikkitanno.

Aanannote akatta soorrate, aanannonniha su'mu gaxa kisi, nna aanchiteSuudisha - Aanannodoori.

Qaagishshu Bido

Balaxetiraminoha LibreOffice Misilete aananno su'ma soorra woy huna didandaatto.


Aanannuwannire

Babbaxxitino aanannowa uduunnu haramme

Aanannubatenni loosa