Babbaxxitino aanannowa uduunnu haramme

Drawings in LibreOffice Misile giddo irkote aanannuwa misilla.

  1. Uduunnicho qaccesi xabba geeshsha kisi nna amadi.

  2. Uduunnicho harisa hasirattowa aanannote su'mi giggishshiwa goshooshi.

  3. Uduunnicho aguri.

Aanannuwannire

Surkamme Aanannubba

Aanannubatenni loosa