LibreOffice Biinfilli giddomuraasu qulfubba horoonsira

Qaagishshu Bido

Deskitoppekki amuraatira mite mite muraasu qulfe ofoltano.Deskitoppete ofoltino qulfe LibreOfficera dino.Babaxitino qulfe LibreOffice, uduunchuwa - rosicheesa - Keyboardra, woy deskitoppeki amuraati giddo ofoshiishate wo'naali.


LibreOffice Biinfilli hajajubba injeessate hattono loosudargi giddoonni doyisate keyboorde horoonsira dandaatto. LibreOffice Biinfilli mittu dani muraasu qulfubba LibreOffice Misile gede misilete uduunnekalaqate horoonsiranno.

Darguamadaano dooramme

LibreOffice Biinfille Umisinniofolluwa isilaadete ummara, borrote, nna uduunneho darguamadaano horoonsiri. Darguamadaancho doorate, Ctrl+Eixiiwi. Aananno dargu amadaanchiwa harate, Ctrl+Ei wirro xiiwi.

Qaagishshu Bido

Ctrl+Ei isilaadete giddo goofimarchu dargu amadaancho iillitohu gedensaanni xiiwittoro, haaruu isilaade xaa isilaade gedensaanni surkantanno. Haaroo isilaade xaa isilaade gede mittu dani ofolla horoonsidhanno.


Misilete Uduunne Kalaqate nna Muccisate

 1. F6 misilete gaxiwa doyisate xiiwi.

 2. Qiniiti worbichi qulfe misilete uduunnichira uduunnigaxu bido iillatto geeshsha xiiwi.

 3. Bidotenni aane worbichu heeriro, misilete uduunnichi cinaancho uduunnigaxa fananno. Cinaancho uduunnigaxa fanate Ali woy Woro worbichi qulfe xiiwi, aanchite bido doorate QiniitiwoyGura qulfe xiiwi.

 4. Press +Enter.

  Uduunnichu xaa bortajera mereeroho kalaqamino.

 5. To return to the document, press +F6.

  Uduunnicho hasirootto darga worate worbichu qulfubba horoonsira dandaatto. Uduunnichoho eigaru mayino wiinni hajajo doorate, Shift+F10xiiwi.

Uduunnicho Doorate

 1. Press +F6 to enter the document.

 2. Doorate hasirootto uduunnicho iillatto geesshsha Giggishsha xiiwi.

Isilaadete Lreellisho Yannara

Isilaadete leellisho hanafate, Ctrl+F2 woy F5xiiwi.

Aantanno isilaadewa woy aantanno kankichimma heleellera luphisi

Fooqisigaxa

Aantanno isilaadewa uduunnichu kankichimma heleellera nookkiha luphisi

+PageDown

Albiidi isilaadewa qoli

+PageUp

Baxxitino isilaadewa hari

Isilaadennita qoolu kiiro borreessi, nna aanchite Ei.

Isilaadete leellisho uurrisi

Esc woy -.

Isilaadete Diraancho

Umi yannara isilaadite diraanchira xaadisatto woyite, keyboordete illacha loosufoonqera soorrate Ei xiiwi. Ikkahoogiro, loosufoonqera doyisate F6 xiiwi, nna aanchiteEixiiwi.

Isilaadubate doramanna doorama hoonge

Doorate hasiratto isilaadewa doyissate worbichu qulfubba horonsiri, nna aanchite Fooqisigaxaxiiwi. Doorsha ledate, ledate hasiratto isilaadewa(s) doyisate worbichu qulfubba horonsiri, nna Fooqisigaxa wirro xiiwi. Isilaadete dooro hunate, isilaadenniwa doyissi, nna aanchite Fooqisigaxaxiiwi.

Isilaadete hinkiilamme:

 1. Hinkiilate hasiratto isilaadewa doyissate worbichu qulfubba horonsiri, nna aanchiteCtrl+Cxiiwi.

 2. Hinkiilantino isilaade qa'misate hasiratto darga isilaadewa hari, nna aanchite Ctrl+Vxiiwi.

Isilaadete haramme:

 1. Harate hasiratto isilaadewa doyissate worbichu qulfubba horonsiri, nna aanchiteCtrl+Xxiiwi.

 2. Isilaade harisate hasiratto darga isilaadewa doyissi, nna aanchite Ctrl+Vxiiwi.

 3. Xaa isilaade Albaanni woy Gedenoonnidoori, nna aanchite OKkisi.