Woyyado Isilaade Leellisho Kalaqamme

Xaa shiqishshi isilaadubba horoonsidhe macciishshaanokki hasatto wonshate woyydo isilaade leelshubba kalaqa dandaatto.

Woyydo isilaade leelisho kalaqa:

 1. Isilaadete Leellisho - Woyyado Isilaade Leellishubbadoori.

 2. Haaroo kisi nna Su'mu saaxine giddo isilaadekki leellshora su'ma ei.

 3. Under Noo Isilaadubbahundaanni, isilaadekki leellishora ledate hasiratto isilaadubba doori, nna >> ilka kisi. Isilaadubbate hakka geeshsha doorate Shifte worora amadi, woy batinye isilaadubba doorate Ctrl worora amadi.

Isilaadubba Doorantino Isilaadubbahundaanni goshoshateni nna woratenniwoyyado isilaadekki leellisho giddo isilaadubbate aante soorra dandaatto.

Woyydo isilaade leelisho hanafate:

 1. Isilaadete Leellisho - Woyyado Isilaade Leellishubbadoori.

 2. Dirtotewiinni hanafa hasiratto leellisho doori.

 3. Hanafikisi.

Tugote Bido

Isilaadete Leellisho bido shiqishshu uduunnigaxi aana kisatto woyite hanafate doorantino woyyado isilaade leellisho hasirittoro, woy F5 xiiwatto woyite, Woyyado Isilaade Leelisho Horoonsiridoori.


Isilaadete Leellisho Harate Doorubba

Duucha woyite isilaadete leellisho xaa isilaadewiinni hanafate:

 1. Choose - LibreOffice Impress - General.

 2. Hanafote Shiqishshi dargi giddo, Duucha wote Xaa Qoolinni buuxote saaxine doori.

Qorophishu Bido

Woyyado isilaade leellisho harisate hasirittoro tenne dooro doortooti.


Isilaade maaxate:

Xaa isilaade maaxate, Isilaade Maaxi assootu ilka kisi.

 1. Batinye isilaadubba maaxate, Illacha - Isilaadete Diraancho, nna aanchitemaaxate hasirootto isilaade(s) doori.

 2. Isilaadete Leellisho - Isilaade Leellishi/Maaxidoori.

  Isilaade bortajekkiwiinni diba"anno.

Maaxantino isilaade leellishate:

 1. Illacha - Isilaadete Diraancho, nna aanchite leellishate hasirootto isilaade(s) doori.

 2. Isilaadete Leellisho - Isilaade Leellishubba/Maaxidoori.