Xallibixxiluwa horoonsira

Biinfillu nna misilete giddo, lamenta suudubbaamadisiisaanchuxuruurinni xaadisa dandaatto. Amadisiisaancho suudubbate mereero misilttoro, amadisiisaanchu mittu mittunku suudira xallibixxillete aana amadisiisamino. Mittu mittunku suudi gadete xallibixxilluwa afirino, nna gadete xallibixxilluba ofollubba baxxino suudi aana irkidhanno. Suudeho umikkire woyyado xallibixxiluwa leda dandaatto nnaaanchite woyyado xallibixxilluwara amadisiisaano amadisiisi.

Xallibixxilluwa ledate woy muccisate

  1. Do one of the following to get existing glue points visible for all elements:

  2. Xallibixxilluwate uduunnigaxi aana Xalli Bixxille Surki bido kisi.

  3. Select element on slide where you want to add glue points.

  4. Haaroo xallibixxille leda hasiratto darga suudu giddoonni kisi.

    Suudu wo'ma ikkiro, suudeho giddoonni ayee dargano kisa dandaatto. Suudu wo'minokkiha ikkiro, xalli bixxille surkate farote kisa dandaatto. Mitteege surkamiro, xalli bixxille suudu giddoonni wole ofollara goshoosha dandaatto.

Shoole bidubbanniXalli Bixxille Surki bidonni aane, tenne xalli bixxille aana amadisiisaanchoho fajjama noonsa ragubba doora dandaatto. Baxxitino xallibixxillera mitto woy roore ragubba doora dandaatto.

Xalli Bixxillete Fiixoomu bido baqqado ikkituro, uduunnichu ofolla dannubbate ledo fiixooma agarate uduunnichu bikka soorratto woyite xallibixxille hadhanno.

Xalli Bixxillete Fiixoomu bido baqqado ikka hoogguro, isenni aantino bidubba seendille diafidhanno. Hakkuri bidubbanni uduunnichu bikka soorrantanno yannara xallibixxille ofoltanno darga gumulate dandaatto.