LibreOffice Biinfillira muraasu qulfubba

Aantannori LibreOffice Biinfillira muraasu qulfubba dirtooti.

You can also use the LibreOfficegiddo xaphoomu muraasu qulfubba.

Qaagishshu Bido

Deskitoppekki amuraatira mite mite muraasu qulfe ofoltano.Deskitoppete ofoltino qulfe LibreOfficera dino.Babaxitino qulfe LibreOffice, uduunchuwa - rosicheesa - Keyboardra, woy deskitoppeki amuraati giddo ofoshiishate wo'naali.


LibreOffice Biinfillira assiishshu qulfubba

Muraasu qulfubba

Heleelle

F2

Borro muccisi.

F3

Enter Group.

+F3

Exit Group.

Shifte+F3

Batisi

F4

Ofolla nna Bikka

F5

Isilaadete leelsha illachishi.

+Shifte+F5

Doyisaancho

F7

Fidalshubuuxo

+F7

Xaadi gurchu borqaalla

F8

Bixxilluwa muccisi.

+Shifte+F8

Borro xiyyote qixxisi.

Styles


Isilaadete leellishubba giddo muraasu qulfubba

Muraasu qulfubba

Heleelle

Esc

Shiqishsha gudi.

Foonqete qulfewoy Qiniiti worbicho woy Woro worbicho woy Qoola worora woy Ei woy Qoli woy N

Antanno heleelle godo'li (ayeetano, wole aantanno isilaadewa hari).

+Qoola Worora

Heleellubbate godo'la nookkiha antanno isilaadewa hari.

[number] + Ei

Isilaadenniwa haranno gede isiladete kiiro borreessi nna Ei xiiwi.

Gura worbicho woy Ali worbicho woy Qoola Alira woy Backspacete qulfe woy P

Balaxaancho heleelle wirro godo'li. Konni isilaade aana balaxaancho heleelle hoogguro, balaxaancho heleelle leellishi.

+Qoola Alira

Heleellubbate godo'la nookkiha balaxaancho isilaadewa hari.

Mine

Isilaadete leellisha giddo umi isilaadewa kubbi.

Goofimarcho

Isilaadete leellisha giddo goofimarchu isilaadewa kubbi.

+ Qoola Alira

Balaxaancho isilaadewa hari.

+ Qoola Worora

Aantaancho isilaadewa hari.

B woy .

Aantaancho qulfe woy maawusete dowate ikkito geeshsha kolsho leellishialba leellishi.

W woy ,

Aantaancho qulfe woy maawusete dowate ikkito geeshsha waajjo leellishialba leellishi.


Rosamino Illachi giddo Muraasu Qulfubba

Muraasu Qulfubba

Heleelle

Ledishshu(+) Qulfe

Kee'mille ledi.

Xeishshu(-) Qulfe

Kee'mille ajishi.

Batishu(×) Qulfe (kiirote badiro)

Hullote giddo qoola qixxisi.

Beehaachu(÷) Qulfe (kiirote badiro)

Xaa doorshi aana kee'mille ledi.

Shifte++G

Dooramino uduunne gaami.

Shifte++A

Dooramino uduunnicho gaantooti.

+kisi

Gaamo ei, konni daafira mittu mittunku uduunni gaamo muccisa dandaatto. Rosamino illachira qolate gaamote gobayiido kisi.

Shifte++ K

Dooramino uduunne xaadisi.

Shifte++K

Dooramino uduunne faci. Kuni xaadishshi lame woy roore uduunne xaadisatenni kalaqamino uduunnichi aana calla loosanno.

+ ledishshu qulfe

Albira abbi.

Shift++ ledishshu qulfe

Albaagisse Albi.

+ xeishshu qulfe

Badheegise soy.

Shifte++ xeishshu qulfe

Badhera soy.


Borro muccisate yannara muraasu qulfubba

Muraasu Qulfubba

Heleelle

+ Harancho Haawiittote bicamme(-)

Soft hyphens; hyphenation set by you.

+Shift+xeishshu malaate (-)

Non-breaking hyphen (is not used for hyphenation)

+Shift+Foonqe

Ta'inokki fooquwa. Borro qixiixantinota ikkiturota'inokki fooquwa hawiiccishaho dikaa'litanno nna dihala'litanno.

Shifte+Ei

Borgufote soorro nookkiha xuruura tao

Gura Worbicho

Wirrisa gurara harisi

Shifte+Worbicho Gura

Wirrisa doorshunni gurara harisi

+Worbicho Gura

Qaalu hanafowa hari

+Shifte+Worbicho Gura

Qaalunni gura qaaliwa doorama

Qiniiti Worbicho

Wirrisa qiniitira harisi

Shifte+Worbicho Qiniiti

Wirrisa doorshunni qiniitira harisi

+Worbicho Qiniite

Aanino qaali hanafowa hari

+Shifte+Worbicho Qiniite

Qaalunni qiniiti qaaliwa doorama

Worbicho Alira

Wirrisa alira mitto xuruura harisi

Shifte+Worbicho Ali

Ali ragira xuruurrate dooramme

+Worbicho Ali

Wirrisa balaxxino borgufo hanafowa harisi

+Shifte+Worbicho Ali

Borgofote hanafowa doori. Aantaancho qulfe doorsha balaxxino borgufo hanafowa halashshitanno

Worbicho Worora

Wirrisa worora mitto xuruura harisi

Shifte+Worbicho Worora

Woro ragira xuruurrate dooramme

+Worbicho Woro

Wirrisa borgufote gofimarichira harisi. Aantaancho qulfe doorsha balaxxino borgufo goofimarchiwa harisanno

+Shifte+Worbicho Woro

Borgofote goofimarichiwa doori. Aantaancho qulfe doorsha jeefote borgufo goofimarchiwa halashshitanno

Xuruuru hanafowa hari

Hari nna xuruuru hanafora doori

Xuruuru goofimarchiwa hari

Hari nna xuruuru goofimarchira doori

Isilaadete giddo borrote tayishshi hanafowa hari

Hari nna isilaadete giddo borrote tayishshi hanafowa doori

Isilaadete giddo borrote tayishshi goofimarchiwa hari

Hari nna borro bortajete goofimarchiwa doori

Qaalu goofimarchiwa borro huni

+Backspace

Qaalu hanafowa borro huni

Dirtote giddo: xaa borgufo albaanni mullicho borgufo huni

+Shifte+Hun

Borro coyi fooliishsho goofimarchiwa huni

+Shift+Backspace

Borro coyi fooliishsho hanafowa huni


LibreOffice Biinfilli giddo muraasu qulfubba

Muraasu qulfubba

Heleelle

Worbicho qulfe

Dooramino uduunnicho woy qoolu illacha worbichu ragira harisanno.

+ Worbichu Qulfe

Qoolu gaangaawi giddo hari.

Shifte + goshooshi

Dooramino uduunnichi haawiittimma woy hossimma assanno millimmo qorqoranno.

+ goshooshi (Haranno wote hinkiili dooro baqisamme ledo)

worora amadi nna uduunnichu hinkiilokalaqate uduunnicho goshooshi.

Qulfe

worora amadi nna uduunnichu hinkiilokalaqate uduunnicho goshooshi.

qulfe+kisi

Mule dooramino uduunnichi badheenni uduunnicho doori.

+Shifte+kisi

Mule dooramino uduunnichi albaanni uduunnicho doori.

Shifte+kisi

Aanino uduunne woy borrote niwaawe doori. Doorshu hanafora kisi, doorshu goofimarchiwa harisi, nna aanchite kisatto geeshsha shifte worora amadi.

Shifte+goshooshi (bikkasoorrate yannara)

Uduunnichu waaxo taashshate uduunnichu bikka soorrategoshooshama geeshsha Shifte worora amadi.

Giggishshu qulfe

Kalaqammensa aante garinni uduunne doori.

Shifte+Giggishsha

Kalaqammensa galchamme aante garinni uduunne doori.

Escappe

Xaa gara fuli.

Ei

Haaruu shiqishshi giddo darguamadaanchi uduunnicho baqqisi (xiyyo doorantinoha ikkiro calla).

+Ei

Isilaadete aana aantanno borro uduunnichiwa harisanno.

Isilaadete aana borrote uduunni hoogiro, woy goofimarchu borrote uduunnichiwa iillittoro, haaroo isilaade xaa isilaade gedensaanni surkantino. Haaroo isilaade xaa isilaade ofolla gede kaa'litanno.

QooluAlira

Albiidi isilaadera xaadisi. Umi isilaade aana assiishshu dino.

QoolaWorora

Aananno isilaadera xaadisi. Jeefote isilaade aana assiishshu dino.


Isilaadete Diraanchi giddo Keyboardetenni doyiissa

Muraasu Qulfubba

Heleelle

Mine/Goofimarcho

Illachuwa umi/jeefote isilaadera qineessi.

Gura/Qiniitiworbichi qulfubba woy Qoolu Ale/Woro

Illachuwa aantino/balaxxino isilaadera qineessi.

Ei

Baqqado isilaadenni Rosamino Gara soorri.


LibreOffice Biinfilli giddomuraasu qulfubba horoonsira

Muraasubba(LibreOffice Injaanbbe)