Baala Deerrubba

Xaa isilaade leelsho giddo isilaadete maaxantino umaalluwa leellishanno. Xaa isilaade leelsho giddo isilaadete umma gattanna baala umaalluwa maaxate, Umi Deerri bido kisi.

Bido

Baala Deerrubba