Umi Deerra

Xaa isilaade leellishora isilaadubbate umma agurranna isilaadennita baala umaallubba maaxanno. Maaxantino umaallubba isilaadete umi albaannikolishshu xuruurinni leellitanno. Umaallubba leellishate, Baala Deerrubba bido kisi.

Bido

Umi Deerra