Amadisiisaano

Bido

Amadisiisaancho

Xaa isilaade giddo amadisiisaano lede dandaatto darga Amadisiisaano uduunni gaxa, fani. Amadisiisaanchuuduunne xaadisanno xuruuraati, nna uduunnichu haranno woyite xallame gatanno. Uduunnicho amadisiisaanchu ledo hinkiilttoro, amadisiisaanchuno ledo hinkiilamanno.

Shoolu dani amadisiisaanchu xuruurra no:

  1. Margeessa (90-digire angile shokkimma)

  2. Xuruura (lame shokkimma)

  3. Suwashsho

  4. Gombaamo

Amadisiisaancho kisatto woyite nna mawusete mu'lisaancho wo'mino uduunnichi, woy wo'minokki uduunnichi qacce aanaanni harisittoro, xallibixxilluwa leellitanno. Xallibixxilluwa qixxisantino bixxille ikke amadisiisaanchu xuruurira xaadisa dandaatto dargaati. Uduunnichoho woyyado xallibixxilluwa leda dandaatto.

Xaadisaancho xuruura misilate, uduunnichu aana xallibixxille kisi, wolu uduunnichi aana xallibixxille goshooshi, nna aanchite aguri. Qolteno bortajekkira mullicho midaadira goshooshi nna kisi. Goofimarcho babbaxxino dargi jeefora goshooshatto geeshsha xaadisaanchunnihu xaadinokki goofimarchi dargaho cufamino. Amadisiisaancho badate, amadisiisaanchu xuruuri goofimarchobabbaxxino dargira goshooshi.

Amadisiisaancho

Amadisiisaancho mitto woy roore 90-digire angile shokkisha misilanno. Uduunnichu aana xallibixxille kisi, wolu uduunnichi aana xallibixxillete goshooshi, nna aanchite aguri.

Bido

Amadisiisaancho

Amadisiisaanchu Worbichunni Hanafanno

Amadisiisaancho mitto woy roore 90-digire angile shokkisha nna worbicho hanafote bixxillera misilanno. Uduunnichu aana xallibixxille kisi, wolu uduunnichi aana xallibixxillete goshooshi, nna aanchite aguri.

Bido

Amadisiisaanchu Worbichunni Hanafanno

Amadisiisaanchu Worbichunni goofanno

Amadisiisaancho mitto woy roore 90-digire angile shokkisha nna worbicho goofate bixxillera misilanno. Uduunnichu aana xallibixxille kisi, wolu uduunnichi aana xallibixxillete goshooshi, nna aanchite aguri.

Bido

Amadisiisaanchu Worbichunni Goofanno

Amadisiisaanchu Worbichu ledo

Amadisiisaancho mitto woy roore 90-digire angile shokkisha nna worbichuwa lamunku goofimarchira misilanno. Uduunnichu aana xallibixxille kisi, wolu uduunnichi aana xallibixxillete goshooshi, nna aanchite aguri.

Bido

Amadisiisaanchu Worbichuwate Ledo

Amadisiisaanchu Doyichotenni Hanafanno

Amadisiisaancho mitto woy roore 90-digire angile shokkisha nna doyicho hanafote bixxillera misilanno. Uduunnichu aana xallibixxille kisi, wolu uduunnichi aana xallibixxillete goshooshi, nna aanchite aguri.

Bido

Amadisiisaanchu Doyichotenni Hanafanno

Amadisiisaanchu Doyichotenni Goofanno

Amadisiisaancho mitto woy roore 90-digire angile shokkisha nna doyicho goofate bixxillera misilanno. Uduunnichu aana xallibixxille kisi, wolu uduunnichi aana xallibixxillete goshooshi, nna aanchite aguri.

Bido

Amadisiisaanchu Doyichotenni Goofanno

Amadisiisaanchu Doyichote ledo

Amadisiisaancho mitto woy roore 90-digire angile shokkisha nna doyichubba lamunku goofimarchira misilanno. Uduunnichu aana xallibixxille kisi, wolu uduunnichi aana xallibixxillete goshooshi, nna aanchite aguri.

Bido

Amadisiisaanchu Doyichuwate ledo

Xuruuru Amadisiisaancho

Xallibixxillete mule shokkino amadisiisaancho misilanno. Uduunnichu aana xallibixxille kisi, wolu uduunnichi aana xallibixxillete goshooshi, nna aanchite aguri. Xuruuru beehaachi hojja shokkimmate bixxille nna xallibixxilete mereero taashshate, xaadisaancho kisi nna shokkimmate bixxille goshooshi.

Bido

Xuruuru Amadisiisaancho

Xuruuru Amadisiisaanchi Worbichunni Hanafanno

Xallibixxillete mule worbichunni nna shokkimmatenni hanafanno amadisiisaancho misilanno. Uduunnichu aana xallibixxille kisi, wolu uduunnichi aana xallibixxillete goshooshi, nna aanchite aguri. Xuruuru beehaachi hojja shokkimmate bixxille nna xallibixxilete mereero taashshate, xaadisaancho kisi nna shokkimmate bixxille goshooshi.

Bido

Xuruuru Amadisiisaanchi Worbichunni Hanafanno

Xuruuru Amadisiisaanchi Worbichunni Goofanno

Xallibixxillete mule worbichunni nna shokkimmatenni goofanno amadisiisaancho misilanno. Uduunnichu aana xallibixxille kisi, wolu uduunnichi aana xallibixxillete goshooshi, nna aanchite aguri. Xuruuru beehaachi hojja shokkimmate bixxille nna xallibixxilete mereero taashshate, xaadisaancho kisi nna shokkimmate bixxille goshooshi.

Bido

Xuruuru Amadisiisaanchi Worbichunni Goofanno

Xuruuru Amadisiisaanchi Worbichu Ledo

Xallibixxillete mule shokkinoha nna lamunku goofimarchira worbicho afirino amadisiisaancho misilanno. Uduunnichu aana xallibixxille kisi, wolu uduunnichi aana xallibixxillete goshooshi, nna aanchite aguri. Xuruuru beehaachi hojja shokkimmate bixxille nna xallibixxilete mereero taashshate, xaadisaancho kisi nna shokkimmate bixxille goshooshi.

Bido

Xuruuru Amadisiisaancho Worbichuwate Ledo

Xuruuru Amadisiisaanchi Doyichotenni Hanafanno

Xallibixxillete mule doyichotenni nna shokkimmatenni hanafanno amadisiisaancho misilanno. Uduunnichu aana xallibixxille kisi, wolu uduunnichi aana xallibixxillete goshooshi, nna aanchite aguri. Xuruuru beehaachi hojja shokkimmate bixxille nna xallibixxilete mereero taashshate, xaadisaancho kisi nna shokkimmate bixxille goshooshi.

Bido

Xuruuru Amadisiisaanchi Doyichotenni Hanafanno

Xuruuru Amadisiisaanchi Doyichotenni Goofanno

Xallibixxillete mule doyichotenni nna shokkimmatenni goofanno amadisiisaancho misilanno. Uduunnichu aana xallibixxille kisi, wolu uduunnichi aana xallibixxillete goshooshi, nna aanchite aguri. Xuruuru beehaachi hojja shokkimmate bixxille nna xallibixxilete mereero taashshate, xaadisaancho kisi nna shokkimmate bixxille goshooshi.

Bido

Xuruuru Amadisiisaanchi Doyichotenni Goofanno

Xuruuru Amadisiisaancho Doyichuwate Ledo

Xallibixxillete mule shokkinoha nna lamunku goofimarchira doyichuwa afirino amadisiisaancho misilanno. Uduunnichu aana xallibixxille kisi, wolu uduunnichi aana xallibixxillete goshooshi, nna aanchite aguri. Xuruuru beehaachi hojja shokkimmate bixxille nna xallibixxilete mereero taashshate, xaadisaancho kisi nna shokkimmate bixxille goshooshi.

Bido

Xuruuru Amadisiisaanchi Doyichuwate ledo

Suwashsho Amadisiisaancho

Suwashshu xuruuri amadisiisaancho misilanno. Uduunnichu aana xallibixxille kisi, wolu uduunnichi aana xallibixxillete goshooshi, nna aanchite aguri.

Bido

Suwashsho Amadisiisaancho

SuwashshU Amadisiisaanchi Worbichunni Hanafanno

Suwashsho bixxille aana worbichunni suwashshu xuruuri amadisiisaancho misilanno. Uduunnichu aana xallibixxille kisi, wolu uduunnichi aana xallibixxillete goshooshi, nna aanchite aguri.

Bido

Suwashshu Amadisiisaanchi Worbichunni Hanafanno

SuwashshU Amadisiisaanchi Worbichunni Goofanno

Goofimarchu bixxille aana worbichunni suwashshu xuruuri amadisiisaancho misilanno. Uduunnichu aana xallibixxille kisi, wolu uduunnichi aana xallibixxillete goshooshi, nna aanchite aguri.

Bido

SuwashshU Amadisiisaanchi Worbichunni Goofanno

Suwashshu Amadisiisaanchi Worbichuwate Ledo

Lamunku goofimarchi aana worbichunni suwashshu xuruuri amadisiisaancho misilanno. Uduunnichu aana xallibixxille kisi, wolu uduunnichi aana xallibixxillete goshooshi, nna aanchite aguri.

Bido

Suwashshu Amadisiisaanchi Worbichuwate Ledo

Suwashshu Amadisiisaanchi Doyichotenni Hanafanno

Hanafote bixxille aana doyichotenni suwashshu xuruuri amadisiisaancho misilanno. Uduunnichu aana xallibixxille kisi, wolu uduunnichi aana xallibixxillete goshooshi, nna aanchite aguri.

Bido

Suwashshu Amadisiisaanchi Doyichotenni Hanafanno

SuwashshU Amadisiisaanchi Doyichotenni Goofanno

Goofimarchu bixxille aana worbichunni suwashshu xuruuri amadisiisaancho misilanno. Uduunnichu aana xallibixxille kisi, wolu uduunnichi aana xallibixxillete goshooshi, nna aanchite aguri.

Bido

Suwashshu Amadisiisaanchi Doyichotenni Goofanno

Suwashshu Amadisiisaanchi Doyichuwate Ledo

Lamunku goofimarchi aana doyichotenni suwashshu xuruuri amadisiisaancho misilanno. Uduunnichu aana xallibixxille kisi, wolu uduunnichi aana xallibixxillete goshooshi, nna aanchite aguri.

Bido

Suwashshu Amadisiisaanchi Doyichuwate Ledo

Gombaamo Amadisiisaancho

Gombaamu xuruuri amadisiisaancho misilanno. Uduunnichu aana xallibixxille kisi, wolu uduunnichi aana xallibixxillete goshooshi, nna aanchite aguri.

Bido

Gombaamo Amadisiisaancho

Gombaamu Amadisiisaanchi Worbichunni Hanafanno

Suwashsho bixxille aana worbichunni gombaamu xuruuri amadisiisaancho misilanno. Uduunnichu aana xallibixxille kisi, wolu uduunnichi aana xallibixxillete goshooshi, nna aanchite aguri.

Bido

Gombaamu Amadisiisaanchi Worbichunni Hanafanno

Gombaamu Amadisiisaanchi Worbichunni Goofanno

Goofimarchu bixxille aana worbichunni gombaamu xuruuri amadisiisaancho misilanno. Uduunnichu aana xallibixxille kisi, wolu uduunnichi aana xallibixxillete goshooshi, nna aanchite aguri.

Bido

Gombaamu Amadisiisaanchi Worbichunni Goofanno

Gombaamu Amadisiisaanchi Worbichuwate Ledo

Lamunku goofimarchi aana worbichuwatenni gombaamu xuruuri amadisiisaancho misilanno. Uduunnichu aana xallibixxille kisi, wolu uduunnichi aana xallibixxillete goshooshi, nna aanchite aguri.

Bido

Gombaamu Amadisiisaanchi Worbichuwate Ledo

Gombaamu Amadisiisaanchi Doyichotenni Hanafanno

Suwashsho bixxille aana doyichotenni gombaamu xuruuri amadisiisaancho misilanno. Uduunnichu aana xallibixxille kisi, wolu uduunnichi aana xallibixxillete goshooshi, nna aanchite aguri.

Bido

Gombaamu Amadisiisaanchi Doyichotenni Hanafanno

Gombaamu Amadisiisaanchi Doyichotenni Goofanno

Goofimarchu bixxille aana doyichotenni gombaamu xuruuri amadisiisaancho misilanno. Uduunnichu aana xallibixxille kisi, wolu uduunnichi aana xallibixxillete goshooshi, nna aanchite aguri.

Bido

Gombaamu Amadisiisaanchi Doyichotenni Goofanno

Gombaamu Amadisiisaanchi Doyichuwate Ledo

Lamunku goofimarchi aana doyichuwatenni gombaamu xuruuri amadisiisaancho misilanno. Uduunnichu aana xallibixxille kisi, wolu uduunnichi aana xallibixxillete goshooshi, nna aanchite aguri.

Bido

Gombaamu Amadisiisaanchi Doyichuwate Ledo