Shae Daatu Gaxa

Shae Daatu gaxa daati illacha qorqorate horoonsiri.

Fixxamino daati illachi soorrattosi geeshsha woy dira aguratto geeshsha woy fixxate wonshiworo geeshsha baqqadoho. Fixxaanchu baqqado ikkiha ikkiro, Fixxaancho Loosiisi bido Shae Daata gaxi aana baqqado ikkanno.

Suuqote Maareekko

Xaa daatibeeze shae maareekko suuqanno.Maareekko suuqi bido afantannohu "shaete Daati Gaxi" aanaati

Bido

Maareekko Suuqa

Daata Mucceessi

Xaa daata beeze shae muccisi gara fani woy cufira qolano.

Bido

Muccissu Daata

Soyi

Reverses the last command or the last entry you typed. To select the command that you want to reverse, click the arrow next to the Undo icon on the Standard bar.

Bido

Gaabbi: Daata Eo

Hasi Maareekko

Formuwate woy daata beeze baruwate giddo daatu bare giddonni hasa dandaatto, dirtote saaxinnanni, nna kulaancho saaxinanni badantino hornyuwara hasa dandaatto.

Bido

Hinkiilo hasi'ri

Haaroonsi

Reqeccishamino daata haaroonsanno. Bacci-horoonsi'raanchu noowa daata haaroonsa iibbado ikke leellanno gede assitanno.

Bido

Haaroonsi

Dirtote aante

Daatu reqeccishara dirate wonshiiworo badanno.

Bido

Diru aante

Alillite Diri

Doorantino bare daata alillite aantenni diranno. Borrote baruwi fidalaantenni dirantanno, kiiraancho baruwi kiirotenni diramanno.

Bido

Alillite Diri

Wororrotte diri

Doorantino bare daata wororritte aantenni diranno.Borrote baruwi fidalaantenni dirantanno, kiirote baruwi dirantannohu kiirotenniiti.

Bido

Wororritte Diri

Umiloosaasincho meemiisso

Maareekkuwa meemiissanno, xaa yaannanni dooramino daati amado kaima asseeti.

Bido

Umiloosaasincho meemiisso

Assoonsi meemo

Meemiissantinonna meemiissantinokki shae illachuwa mereeri soorraasincho.

Bido

Assoonsi Meemo

Mereggisa meemiisso

Mereggisa meemiisso gaama fajjanno.

Icon

Mereggisa Meemo

Reset Filter/Sorting

Meemiissote dirto agurisiise xaa shae giddo maareekkuwa baala reqeccishanno.

Bido

Reset Filter/Sorting

Daata Borrote widira

Wirsu ofollowa xaa bortaje giddora malaatinsoonno/kuulsiinsoonni maareekko bare baala surkanno.

Bido

Daata Borronniwa

Daata baruwunniwa

Noo daatabeezebare amado malaatisantino maareekkuwanni yanneessanno.Daatu baruwi bidora afama dandaannoha xaabortaje borrote bortaje e'niro callaati.

Bido

Daata baruwu widira

Makancho Sokka

Makancho Sokka Kaa'laancho formete borro sokka kalaqate hanafanno.

Bido

Makancho Sokka

Xaa Bortaje Daatu Bue

Leellishanno, daatu bue soraawaanchi giddo, xaa bortaje ledo xaaddino shae.

Bido

Xaa Bortaje Daatu Bue

Exploorere Fani/Honi

Daatu bue ekispiloorere illacha fani nna cufira soorranno. TiniFani/Cufi ekiisploorereLeeltanno bido Shaete Daati gaxaati.

Bido

Fani/cufi ekispiloorere