XML Forme bortajubba (XForms)

XFormubbaweebete formera haaroo dana ikkie hattino WWW nni loosantino. XForme modele seedanno Malaatisamme Afii (XML)giddo tirantino. Modele baxxitino kifillara forme maa loossannoro nna malabbannoro xawisate kaa'litanno. XForms ra tittirsha: http://www.w3.org/MarkUp/Forms/aana la"a dandaatto.

XForms loosa

LibreOffice giddo, XForms bortaje Borreessaanchoho baxxitino dani bortajeeti. XForm bortajera Akeeku Gari ledote uduunnigaxubba nna heleqquwa afirino.

XForms bortaje kalaqittohu nna suuqittohu gedensaanni, bortaje fana, forme wonshi, nna owaataanchoho soorrubba shiqisha dandaatto.

Haaroo XForms Bortaje Kalaqate

  1. Fayile - Haaroo - XML Forme Bortajedoori.

    XForms akeeki hullo mullicho Borreessaanchu bortaje giddo fanantino.

  2. Formekki akeekisi.

XForms Bortaje fanate

XForms Bortaje muccisate

XForms bortaje fani nna aantanno uduunnigaxubba nna hullubba horoonsiri: