Bortajete Afii Dooramme

Bortajekkira doorootto afii fidalshu buuxora horoonsi'noonni qaallate fiche, xaadigurchu borqalubba and xunso, tonnishsha nna kumu badaancho kaa'lo nna gadete womaashshu suudishsha gumulanno.

Wo'ma bortajera afuu dooramme

 1. Choose . Go to Language Settings - Languages.

 2. Bortajubbate Gadete afuubbahundaanni, baala haaroote kalaqantino bortajubbara bortajete afoo doori. Xaa bortajera callamalaatisittoro, doorshiki haaroo bortajera calla loosanno. Konne hasaawa OKnni cufi.

Borgufote Akatira afuu dooramme

 1. Wirrisa muccisate hasiratto borgufote akati borgufo giddo wori.

 2. Eigaru mayino fani nna Borgufote Akata Muccisidoori. KuninoBorgufote Akati hasaawa fananno.

 3. Borangchu giggishsha doori.

 4. Afoo doori nnaOKkisi.

  Xaa borgufo akattanni suudisantino baala borgufubba dooramino afoo afidhanno.

Afoo suwashshu garinni doorantino borrora loosaansiisa

 1. Afooho loosiisate hasiratto borro doori.

 2. Suudishshu - Fikiimadoori. Isino Fikiimu hasaawa fananno.

 3. Borangchu giggishsha doori.

 4. Afoo doori nnaOKkisi.

LibreOffice Calc giddo, Suudishshu - Bisiccoota nna konni garinni loosi.

Fikiimu Akatira afuu dooramme

 1. Open the Styles window and click on the Character Styles icon.

 2. Babbaxxino afira loosiisate hasirattohu fikiimu akati su'mi aana kisi.

 3. Then open the context menu in the Styles window and select Modify. This opens the Character Style dialog.

 4. Borangichu giggishsha doori.

 5. Afoo doori nna OKkisi.

  Xaa fikkiimu akata doorantino borrokkira loosiisa dandaatto.

Roore Borrote Afuubba Ledamme

 1. Qaallate fichuwa laalchubbate gede shiqqinonna bayisiisantino. Gadete weebe sooroowaanchikki giddo qaallate fichuwa qoola fanate Uduunne - Afoo - Roore Qaallate fiche xaadooshshu aanadoori.

 2. Xawishshu dirto giddo qaallate fiche doori. Afirate hasirattoha qaallate fiche xawishshi giddo umaallo kisi.

 3. Aananno qooli giddo, qaallate fiche laalcho dirrisate Iso Afiri bido kisi. Soroowaanchikki fayile dirisino hanqafaanchi su'ma qaagi. Hasiritto garinni ledote qaallate fichuwa dirrisi.

 4. LibreOffice giddo, Uduunne - Laalchu Gashshaancho doori nna dirritino laalchubba bayyisiisate Ledi kisi.

 5. Laalchubba bayisiisittohu gedensaanni, LibreOffice (rahehanafaanchu ledo), cufa nna qolte hanafa noohe.

UI Afii Qineesso

LibreOffice softweere doorshikki afiiha margeessu bayisiishshi horoonsiraanchu reqecciimo (UI) aannohe.

MBatinyu horoonsiraano Ameeriku Ingilizete afii laalcho dirrisino, Hakkuno ingilizete mayino hajajubba nna ingilizete loosaansiiso irko uyitannohe. Mayinubbate wole afoo hasirittoro (nna loosaansiisote irkora hasirittoro, afuu giddo shiqiro), UI afoo aanino garinni soorri.

 1. Choose - Language Settings - Languages.

 2. Konne "horoonsiraanchu reqecciimo" dirto saaxine giddo wole UI afoo doori.

 3. OK kisi nna LibreOffice softweere wirro hanafi.

 4. Dirtote saaxine hasiratto afoo dira hoogguro, "Roore UI Afuubba Ledamme"lai.

Roore UI Afuubba Ledamme

- Afoo Qineessubba - Afuubba

Suudishshu - Fikiimi - Borangicho