Qoolixaadisaanote Muccisamme

Borreessaanchu bortaje giddo qoolixaadisaancho kisatto woyite, weebekki soroowaanchi xa'mantino weebete teesso ledo fanamanno. Maawuse horoonsira hoogittoro, Shift+F10ni wirrisa qoolixaadisaanchu giddoonni wori nna eigaru mayiino fani, aanchite qolixaadisaancho fani doori.

Qoolixaadisaanchu borro aanano garinni soorri

Qoolixaadisaancho wirriuni ayewano leellisha agurtoro, leellitanno borro calla soorrantanno.

Gofimarchu fikiiminni aanannoha fooqa fikiima eatenni qoolixaadisaancho agurtoro, AutoCorrect - dandiinoro - gawalo URL leellitanno borrora soorranno.

Qoolixaadisaanchu URL aanano garinni soorri

Baalunku qoolixaadisaano sona soorri

  1. Open the Styles window.

  2. Fikiimu Akatta bido kisi.

  3. "Internetete xadisaancho" woy "Interneetete xaadisaancho Towaati" fikiimu akata qiniiteenni kisi, nna Soorridoori.

  4. Hasaawu giddo, haaroo sonubba doori, nna OKkisi.

Qoolixaadisaanchu ilka muccisi

Qolixaadisaanchu ilka ikkiro, iso muccisate farosi kisi, woy qulfe kisanta geeshsha xiiwi. Eigu mayiino giddoonniAkatubbate hasaawa fani. "Caption," hundaanni somaasincho borro muccisa nna teesso "URL" bare giddo soorra dandaatto.

Fiixooma nna Coitte Xaadisaachubba