Fanamme Bortajubba

Noo bortaje fanamme

  1. Aanannohu giddonni mitto loosi:

    Choose File – Open

Choose File – Open remote file

Do a long click in the Open icon on the standard toolbar and select Open Remote File in the bottom of the list.

  1. Fanate hasiratto fayile doori nna Fanikisi.

Leellate kaajjado Fayilla

Fani hasaawi giddo fayillate leella boodu danira kaajjishate dirtotewiinni hasiisannota fayile dana doori. Baala fayilla leellishate Baala fayilla doori.

Wirrisu ofolla

Xaphoomunni, baala bortajubba wirrisunni bortajete hanafo aana fanantino.

Borreesaanchu borrote bortaje suuqanno nna wirro bortaje fananno yannara mitte hedo shiqqanno: Wirrisu bortaje suuqantu yannara noo darga ikkanno. Kuni loosannohu borreesaanchu su'mi - LibreOffice - Horoonsiraanchu Daatigiddo eiro callaati.

  1. Wirrisa goofimarchu suuqo dargira qineessate Shift+F5 xiiwi.

Mullicho Bortaje Fanamme

Margeessu gaxi bido aana haaroo kisi woy Fayile - haaroodoori. Kuni bortajete dani baxxinota bortaje fananno.

Worbicho Haaroo bidonni aaninoha kisittoro, wole bortaje dana doorattohu gidd cinaanchomayino fanantanno.

Amuraatu Fayile Hasaawubba woy LibreOffice Hasawubba

Roore loosammete amuraatubba aana, amuraatu fayile hasaaubba woy LibreOffice hasaawubba horoonsirate doora dandaatto.

LibreOffice Hasaawubba agari https amadisiishsha horoonsiratenni fayile wororahogowi nna alirahogowi irkissanno.

Weebete Owaataanchiwiinni Fayillate Fanamme

URL Fayilete su'mi fani hasaawubba saaxine giddo ea dandaattu. URL file:/// hanafa noosi woy ftp:// woy http://.

LibreOffice Hasawa horoonsirittoro, agarri amadiishshira https:// kaimu kala horoonsira dandaatto nna bortaje weebete owaataanchi aana suuqa dandaatto.