Shaubbaatenni loosa

Daatu shaubbate giddo kuusamino. Lawishshu gede, daatubeeze teessote maxaafi Imeellete teesso shaekkira horoonsiratto amuraatu teesso maxaafaati. Mitte mittenti teesso, shaete giddo haawiittimmate garinni shiqqino. Daatu maareekuwa daatu barubba nna Imeellete bare amaddino.

Shaete Kaa'laanchinni haaroo Shae Kalaqamme

LibreOffice giddo Shaete kaa'laancho horoonsiratenni haaroo shae kalaqa dandaatto:

  1. Haaroo shae kalaqa hasiratto darga daatubeeze fayiile fani.

  2. Daatubeeze hullora gurayiidi heleqqo giddo, Shaubbate bido kisi.

  3. Shae Kalaqate kaa'laancho Horoonsirikisi.

Akatu Illachinni haaroo Shae Kalaqamme

  1. Haaroo shae kalaqa hasiratto darga daatubeeze fayiile fani.

  2. Daatubeeze hullora gurayiidi heleqqo giddo, Shaubbate bido kisi.

  3. Akatu Illachi giddo shae Kalaqikisi.

Shaete Akati hullo lai.

Haaroo Shaete Illachi Kalaqamme

Gama daatubeeze danubba shae irkissanno. Shaete illachidaatubeezubbanni kuusantino xa'mooti. Roore daatubeeze loossara, illachu horoonsiratto shae garinni kaa'lanno.

  1. Haaroo shaete illacha kalaqa hasiratto darga daatubeeze fayiile fani.

  2. Daatubeeze hullora gurayiidi heleqqo giddo, Shaubbate bido kisi.

  3. Shae Kalaqi Illachakisi.

Illachu Akeeki Hullo la"atto, hattinoXa'mote Akeeki hullo ledo mittete.