ActiveX Qorqorsha Internetete Ekipiloorere giddo bortajubba leellate

Hulluwate hundaanni calla, Makirosoftete Internete ekispiloorere hullo giddo ayee LibreOffice bortaje la"a dandaatto. LibreOffice qineessi pirogiraame giddo ActiveX qorqorsha bayisiisi.

ActiveX qorqorshi baysiisamme

 1. LibreOffice nna rahehanafaancho cufi.

 2. Hullote assichigaxi aana hanafi ilka kisi. Qorqorshu Heleqqodoori.

 3. Qorqorshu Heleqqo Giddo, ledi woy Huni Pirogiraammakisi.

 4. Tenne dirto giddo, LibreOffice kisi, aanchite Soorrikisi.

 5. Bayisiishshu Kaa'laanchi giddo, Soorridoori.

 6. Doorshu Ganaasinna eo fani nna ActiveX Qorqorshu eo hasi. Bidote cinaancho mayino fani nna akata bayisiisate doori.

 7. Albsufi nna Bayisiisikisi.

LibreOffice bortajubba la"a

 1. Interneetete Ekispiloorere giddo, lawishshaho LibreOffice Borreesaanchi bortaje xaadisaancho amaddino weebetera soroowi.

 2. Interneetete Ekispiloorere Hullo giddo bortaje la"ate xaadisaancho kisi.

  Fayile hardediskekki aana suuqate xaadisaancho qiniiteenni kisi.

LibreOffice Bortajubba muccisamme

Interneetete Ekispiloorere giddoonni LibreOffice bortaje nabawa-callate uduunnigaxi bidubba qineesso leelishanno.

 1. Bortajete hinkiilo haaroo LibreOffice hullo giddo fanate, bortajete uduunnigaxi bidubba giddo Fayile muccisi kisi.

 2. Bortajete hinkiilo muccisi.