Illacha

Daatubeeze xullaallora Illachu mayiino.

Daatubeeze uduunne

Cinaancho mayino fananno.

Formubba

Formubbate amadaancho dooranno nna tittirshu illachi giddo baala formubba leellishanno.

Rippoortuwa

Rippoortuwate amadaancho dooranno nna tittirshu illachi giddo baala rippoortuwa leellishanno.

Xa'mubba

Xa'mubba amadaancho dooranno nna tittirshu illachi giddo baala xa'mubba leellishanno.

Shaubba

Shaubbate amadaancho dooranno nna tittirshu illachi giddo baala shaubba leellishanno.

Diri

Cinaancho mayino fananno.

Alillisa

Tittirshu illachi giddo eubba alillite diranno.

Worirrisa

Tittirshu illachi giddo eubba worirrite diranno.

Balaxiacha

Cinaancho mayino fananno.

Dino

Daatubeeze xullaallo giddo balaxilacha dandeesiweelsanno.

Bortajete Mashalaqqe

Balaxilachu xullaallo formete woy rippoortete bortaje mashalaqqe leellishanno.

Bortaje

Balaxilachu formete woy rippoortete bortaje leellishanno.

Shaubba Haaroonsi

Shaubba haaroonsanno.