Surki

Daatubeeze xullaallora surkate mayiino.

Forme

Formete gari giddo haaroo borro bortaje fananno.

Rippoorte

Rippoorte Ijaaraanchi xullaallo doorantino shaera, illachira woy xa'mora hanafanno.

Xa'mo (Akatu Illacha)

Akatu gari giddo haaroo xa'mo fananno.

Xa'mo (SQL Illacha)

SQL gari giddo haaroo xa'mo fananno.

Shaete Akata

Shaete akati illacha fananno.

Illachu Akata

Akatu gari giddo haaroo illacha fananno.

Illacha (Shota)

SQL gari giddo haaroo illacha fananno.

Hanqafaancho

Daatubeeze fayile giddo haaroo hanqafaancho suuqa dandaatto dargi hasaawa fananno.