Muccisi

Daatubeeze xullaalloha muccisi mayiino.

Hinkiili

Doorramino uduunnicho kilippiboordete hinkiilanno.

Qa'misi

kilippiboordetewiinni uduunnicho surkanno. Hasirittoha ikkiro, mitte daatubeeze fayilewiinni wolete suudishshubbanna rippoortubba cinaancho hanqafaanchubba ledo surka dandaatto.

Addi Qa'mishsha

kilippiboordetewiinni uduunnicho surkanno. Hasirittoha ikkiro, mitte daatubeeze fayilewiinni wolete suudishshubbanna rippoortubba cinaancho hanqafaanchubba ledo surka dandaatto.

Muccisi

Doorantino shae, xa'mo, suude, woy rippoorte muccisate dandaatto dargi xullaa fananno.

Huni

DDoorantino shae, xa'mo, suude, woy rippoorte hunanno.

Su'ma soorri

Dooramino uduunnichi su'ma soorranno. Daatubeeze aana irkiratenni, boode su'muwa, fikiimoota, nna horoweello hojja su'mi.

Fani

Goofimarchoho suuqamino dargi giddo doorramino uduunnicho fananno.

Illachu garinni kalaqi

Doorantino xa'mo illachaho soorranno. Orjinaale xa'mo daatubeeze fayilekki giddo gattanno nna ledote illachi daatu beeze owaataanchi aana kalaqamanno. Illacha daatubeezera ledate fajjo borreessa noohe.

Qaagishshu Bido

Roore daatubeezubba maareekkubba komipiyuterekki aana leellishate daatubeeze shaubba dirate woy meemiissate xa'mubba horoonsidhanno. Illachubba xa'mubbate gede mittu dani kaa'looshshe shiqishshanno, ikkollana owaataanchu miidaadi aana. Daatubeeze illachubba irkisanno owaataanchi aana ikkiro, Leellishate yanna ledate owaataanchu aana maareekkubba meemiisate illachubba horoonsira dandaatto.


Suudu kaa'laancho

Suudu Kaa'laancho doorantino shaera, xa'mora, woy illachira hanafanno.

Rippoortete Kaa'laancho

Starts the Suudu Kaa'laancho doorantino shaera, xa'mora, woy illachira hanafanno.

Baala Doori

Daatubeeze xullaallora shiimiidi bisi giddo baala eubba cinaancho hanqafaanchubba ledo dooranno.

Daatubeeze

Cinaancho mayino fananno.

Akatubba

Daatubeeze akattubba hasaawa fananno.

Amadisiishshu Dana

Amadisiishshu Dani Kaa'laancho fananno.

Luphiima akatubba

Luphiima akattubba hasaawa fananno.