JDBC Amadisiishsha

JDBC daatubeeze shiqishate doorubba badanno.

JDBC Lawishshubba

LibreOfficewiinni daatubeeze JDBC oofaanchi booso JDBC daatubeezera JDBC horoonsira dandaatto. Oofaanchu booso daatubeeze loosaasinchinni aamantino. Odoo nna MySQL JDBC daatubeezubbara lame lawishshuwaati.

Qaagishshu Bido

The driver classes must be added to LibreOffice in - LibreOffice - Advanced.


Odoote daatubeeze

Solarisetewiinni woy Linukisetewiinni Odoote daatubeeze shiqishate JDBC oofaancho horoonsira dandaatto. Daatubeezexullaalluwatewiinni shiqishate, ODBC oofaancho hasiri.

daatu Bue URL saaxine giddo, odoote daatu bue owaataanchi. URL ganallo daatubeeze dani aana irkidhanno. Roore mashalaqqera JDBC ofaanchiwiinni dayino bortajishsha lai.

Odoote daatubeezera, URL ganallooti:

odoo:shaalado:@wosinsaanchusu'ma:lawo:daatubeeze_suma

MySQL daatubeeze

MySQL daatubeezera oofaanchu MySQL weebisaate aana shiqino.

MySQL daatubeezera ganallote:

mysql://wosinsaanchusu'ma:lawo/daatubeeze_su'ma

Daatu bue URL

Enter the URL for the database. For example, for the MySQL JDBC driver, enter "jdbc:mysql://<Servername>/<name of the database>". For more information on the JDBC driver, consult the documentation that came with the driver.

JDBC Oofaanchi Booso

Enter the name of the JDBC driver.

Qorophishu Bido

Before you can use a JDBC driver, you need to add its class path. Choose - LibreOffice- Advanced, and click the Class Path button. After you add the path information, restart LibreOffice.


Booso gifi

Amadisiishsha xaa qineessonni jifanno.

Xunso

Daatubeeze Kaa'laancho